සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Conjunctions

Conjunctions - සම්බන්ධක පද

වාක්‍ය දෙකක් හෝ කිහිපයක් තනි වාක්‍යක් ලෙස ලිවීමට සම්බන්ධක පද භාවතා කරනු ලබයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන වශ යෙන් භාවිතා කරනු ලබන සම්බන්ධක පද පහත සදහන් වේ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

conjunctionsentence
although 
එස් වුවත්
Although he's very famous he is still nice.
ඔහු ඉතා ජනප්‍රිය වුවත් ඔහු තවමත් ප්‍රියයි.
and
සහ
I like tea and coffee.
මා කෝපි සහ තේ වලට කැමතියි.
as
නිසා, විට, යම් බඳු
As I came she was leaving.
මා පැමිණියා වගේ ඇය පිටත් විය.

As you couldn't see the film, we'll tell you someting about it.
ඔබට චිත්‍රපටිය නැරඹීමට නොහැකි වූ නිසා අපි ඒ ගැන ඔබට යමක් පවසන්නමි.
because
නිසා, හෙයින්
She goes to the tennis club because she likes to play tennis.
අැය ටෙනිස් ක්‍රීඩාවට කැමති නිසා ඇය ටෙනිස්  සමාජයට ගියා.
but
ඒත්
He reads magazines but he doesn't like to read books.
ඔහු සඟරා කියවනවා ඒත් ඔහු පොත් කියවන්න කැමති නෑ.
either
එක්කෝ, දෙකින් කොයික නමුත්.
I'm sorry, Peter is ill and I can't come either.
      We can either go to the cinema or to the café.
even She likes swimming, even in winter.
even if Don't drink any alcohol even if you drive carefully.
even so This book is very popular; even so, I don't like it.
how Do you know how to ride a snowboard?
however However we've lost the match.
      They worked hard for the test, however, they failed.
if If they were older, they could go to the party.
in case Take your mobile with you in case you miss the bus.
in spite of He looks very fit in spite of his age.
neither They didn't go to the party, and neither did I.
      Neither
drinks nor food are allowed in this room.
or Do you like tea or coffee?
otherwise Look at the map, please. Otherwise you'll get lost.
since Since he's lost his money, he couldn't go to the restaurant.
unless Her baby cannot fall asleep unless she stays in the room.
what I don't know what to say.
when When you're in London, write an e-mail to me.
whether I'm going home whether you like it or not.

ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාන් සංජය


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,ගයාන් සංජය

සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

අනෙකුත් ලිපි