නෛයඩි වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

නෛයඩි වන්නම

 

නෛයඩි වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 3 + 4 ( මැදුම් මහ දෙතිත ) (1 2 3 +1 2 3 4 )

 

බෙර පදය - දොං ජිං ජිං තකට දොංතක  දොං ජිං ජිං තකට දොංතකදොං ජිං ජිං තකට දොංතක  දොං ජිං ජිං තකට දොංතක

 

තානම - තෙම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

          තෙනක තෙනම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

 

කවිය -   ඉපිද ඒ බෝසත් නාලොව වාරෙක

පැහැද රකිති සිල් නරලොව වනයක

බොවද දෙමින් අල්ලා අහිකුණ්ඨික

පැසද ලමින් නටවා දුක් දීනෙක

 

තානම - තෙම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

          තෙනක තෙනම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

 

කවිය -රන් දමකින් ඉඳ පෙනය නගායේ

   සන් දම මෙන් දැහැඩින් වකලායේ

   රන්දම මෙන් ගත වටින් දිලීයේ

   පන්දම ලෙස දණ දී නටවායේ

 

තානම - තෙම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

          තෙනක තෙනම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

 

කවිය -  බෝ කොළ අන්දම් පෙනය නගායේ

නා කොළ අන්දම් පෙන හකුලායේ

ලො තුළ රන්දම් සිරිනි දිගායේ

ඒ කුල සතරක් පෙරසිට ආයේ

 

තානම - තෙම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

          තෙනක තෙනම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

 

කවිය -  දිගා සිරුර කොටසක් හකුලා මුඩි

නගා ගතය ලෙළවා කරමින් දැඩි

රඟා සිරින් පිඹිමින් නදයෙන් වැඩි

නගා අසන් මෙම වන්නම නෛයඩි

 

තානම -  තෙම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

තෙනක තෙනම් තෙනෙ නම් තෙනෙ නා නා

 

කස්තිරම - රුදග ජිත්තක තකට කුංදත් තග්ග ජිංතක තකට කුංදත්

  රුදගජිං ජිං රුදගජිං ජිං රුදග ජිත්තක තකට කුඳ කුඳ

  තග්ගජිං තක තකට කුංදත්

  රුදගජිත් තක තකට කුංදත් දොං තා

 

සීරු මාරුව - තකුඳ තකුතක තකට කුංදත්

තග්ගජිං තක තකට කුංදත්

තකුද තකුතක තකට කුංදත් දොං තා

 

අඩව්ව - තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත්ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකුඳ තත්ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත්ජෙං

ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකුඳ තත්ජෙං

තාකු තක්කුං තරිකිට  ජිකු ජික්කුං තරිකිට 

තකුද තත්ජෙං ජෙංතා ජෙංත ජෙංතකුඳ ජෙංත තා