1 - ලෝකය හරි ලස්සනයි

                                                            

මහෝත්තම දෙවි පියාණන් වහන්සේ හරි හොඳයි. අපට ලස්සන ලෝකයක් මවා දුන්නා. හරිම ලස්සනයි.