8 - සාන්ත කුරුසිය

උදේ සවස අපි - අඳිමු කුරුසේ නළලේ
තොල් දෙක මතටත් - පපුවේ මැදටත්
අඳිමු අඳිමු කුරුසේ.