1 - අපි දේව මැවිලි වෙමු

පුංචි දිවි රැක ගනිමු දෙවිඳුන්ට තුති පුදමු