5 - අපි සහෝදර සහෝදරියන්ට ආදරය කරමු

අක්කයි අයියයි - නංගියි මල්ලියි
එකතුව දෙවිඳුට - පුදමු තුති