17 - ආදරයෙන් රැකබලා ගනිමු

 

බේද නොතකා සැම දෙනාට සේවය කරමු. යහපත් සමාරිතයා අනුගමනය කරමු.