තිත් ඉරි යා කර රූප අඳින්න පාට කරන්න 2ලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත