ඉංග්‍රීසි කතා කරමු.... - 10-වසර ඉංග්‍රීසි භාෂාව

ඉංග්‍රීසි කතා කරමු....

ඔයාල දන්නවා ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 ක් තියෙනවා කියල. ඒ ගැන කියන්න ඕනේ නෑ නේද. කමක් නැ ඒ ටිකත් ඉගන ගමු. ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඒ අකුරු 26න් අකුරු 5ක් අපි ස්වර අකුරු කියනවා. ඉතුරු අකුරු 21 ව්‍යංජන අකුරු වනවා. අපි බලමු මුලින්ම අකුරු 26. 

A B C D E F G H

I J K L M N O P

Q R S T U V W

X Y Z

 

දැන් බලමු ස්වර අකුරු පහ.

A  E  I O U

 

දැන් තේරෙනවනේ ස්වර අකුරු මොනාද කියල. ඇත්තටම ස්වර අකුරු කියන්නේ මොනාද.... ?

 

ස්වර අකුරු කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරක් ශබ්ද කිරීමට උපකාරී වන අකුර. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරක් තනිවම ශබ්ද කරන්න බැනේ. එකට තවත් අකුරක් ඕනෑ වෙනවා.

උද :- K - ක්

මේ අකුර නිකන් ශබ්ද කරන්න බෑ . එකට අපි ස්වර අකුරක් දාලා බලමු
K(ක්) + A(ඒ)  = KA (ක)
K(ක්) + E(ඉ)  = KE (කේ)
K(ක්) + I(ඊ)   = KI (කි)
K(ක්) + O(ඕ)  = KO (කෝ)
K(ක්) + U(උ)  = KU (කු)

මම හිතනවා දෙන මුලික අවබෝධයක් අවා කියල.

දැන් අපි පාඩම පටන් ගමු.


 

නාම පද (NOUNS)

නාම පද කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා

ඒකවචන නම පද(Singular) - බහු වචන නම පද (plural)

 

ඒක වචන නම පද (singular noun) යනු තනි පුද්ගලයෙක් , දෙයක්, සත්වයෙක් හදුන්වන්න යොදන නාම පදයක් වන අතර බහුතරයක් හගවන්න යොදන නාම පද බහුවචන නාම පද (plural noun) වේ.

සිංහල භාෂාවට වැඩ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාමපදයක් ඒකවචන කිරීම හා බහු වචන කිරීම ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. (හැබැයි අමාරුත් නෑ හොදද)

අපි බලමු ඒකවචන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී බහු වචන කරන්නේ කොහොමද කියල....

 

Singular Nouns (ඒකවචන)                                 plural nouns (බහුවචන)

Book                                                                                             Books 

Pen                                                                                               Pens

Pencil                                                                                            Pensils

 

* Most nouns form the plural by adding "s" at the end of the word

ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි බොහෝ විට ඒකවචන පදයක් බහු වචන කරන්න "S " අකුර යොදනු ලබයි.

උදා:- 

Girl +  S ------------------------> Girls

Pen +  S ------------------------> Pens

Dog +  S ------------------------> Dogs

Chair +  S ------------------------>Chairs

Table +  S ------------------------> Tables

Desk +  S ------------------------> Desks

Bag +  S ------------------------> Bags

Teacher +  S ------------------------> Teachers

 

 

* Noun end with " sh-ch-x-s ", form the plural by adding "es" at the end of the word.

ඉංග්‍රීසි එකවචන් නාමපදයක අවසාන අකුරු "sh-ch-x-s" වලින් අවසන් වනවානම් එම වචනයේ අගට "es" අකුරු එකතු කරන්න. එතකොට එම වචනයේ බහු වචනය අපිට හද ගන්න පුළුවන්..

 

උදා :- 

Box + es ------------------- > Boxes

Brush + es ------------------- > Brushes

Boss + es ------------------- > Bosses

Bus + es ------------------- > Buses

Gas + es ------------------- > Gases

Church + es ------------------- > Churches

Fox + es ------------------- > Foxes

Watch + es ------------------- > Watches   ඔයාලත් මේ වගේ තවත් වචන හොයලා සටහන් පොතේ සටහන් කර ගන්න.

 

* The noun end with "O" after a consonant, we add "es" to make the plural

නාම පදයක අවසාන අකුර "O" අකුරෙන් ඉවර වෙනවනම් ඒ අකුරට පසු අකුර ව්‍යංජන අක්ෂරයක්නම් එම වචනය බහු වචන කරන්න "es" යොදනු ලැබේ.

 

උදා :-

Tomato + es ----------------> Tomatos

Potato + es ------------------> Potatoes

Mango + es -----------------> Mangoes

Hero + es ------------------> Heroes (වීරවරුන්)

Valcano + es ------------------> Valcanoes  (ගිණිකන්ද)

Buffalo + es ---------------> Buffaloes (මී හරක්)

වැදගත් :--------------------- මෙම නිතිය වෙනස් වෙන තැන් කිහිපයක් තියෙනවා ඒ ගැනත් අපි බලමු (Exceptions)

Photo + es -----------> Photoes  (මේක වැරදි)

Photo ------> Photos

Bamboo ----------> Banboos

Piano ---------> Pianos

Radio ----------> radios  (මේ වගේ සමහර වචන වලට "es" එකතු කරන්නේ නෑ . එම වචන වලට සාමාන්‍ය  පරිදි 's' එකතු කරනු ලබයි)

 

* The nouns end with "Y", after a consonant , To make the plural we drop "y" and add "ies'

යම් වචනයක් "y" අකුරෙන් ඉවරවෙනවානම් එම අකුරට පසු අකුර ව්‍යංජන අක්ෂරයක්නම් "y" අකුර ඉවත් කර "ies " යොදනු ලබේ.

උදා:- 

City ------------> Cities

Party ----------> Parties

Baby ----------> Babies

Curry -----------> curries

Jelly ------------> jellies

Lorry ---------> Lorries

 

* The nouns end with "y" affter a vowel , to make the plural we add "s"

නාමපදයක අවසන් අකුර "y" අකුරක් නම් , එයට පසු අකුර ස්වරයක් නම් එම පදයේ බහුවචනය කරන්න අපි "s" දමනු ලැබේ.

 

උදා :-

 

Play + s ---------------> Plays

Clay + s ---------------> Clays

Toy + s ----------------> Toys

Key + s ----------------> Keys

Ray + s -----------------> Rays

 

* The nouns end with "fe or f " , to make the plural, ignore "f or Fe" and add to "ves"

නාමපදයක අවසන් අකුර "f හෝ fe " වලින් අවසන් වේනම් "f හෝ fe " අයින් කර ඒ වෙනුවට "ves " යොදා බහුවචනය සදනු ලබේ.

උදා :-

 

leaf -----------> leaves (කොළ)

Wife ----------> wives (භාර්යාවන්)

Knife ----------> knives (පිහි)

Self ----------> Selves 

Life -------------> lives (ජිවිත)

Wolf ------------> wolves (වෘකයින් )

 

වැදගත් :- Exceptions - වෙනස් නොවන අවස්ථා

Roos -------------> Roofs

Dwarf -------------> Dwarfs

Chef ------------> Chefs

 

* දැන් අපි ඉගෙන ගමු ඒකවචනයක් සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා බහු වචනයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දේවලුත් ඔයාල දැනගෙන ඉන්න ඕනේ....

Irregular Nouns

 

Singular Noun         Plurals nouns

Man                         Men (මිනිස්සු)

Ox                           Oxen (ගවයින්)

Woman                    women (කාන්තාවන්)

Tooth                      Teeth (දත්)

Foot                        feet (අඩි)

Child                       Children (ළමයින්)

Datum                     Data (දක්ත)

Medium                   Media (මාද්‍ය)

Louse                      lice (උකුණෝ)

Mouse                     Mice (මියන්)

Goose                     Geese (පාත්තයින්)

 

* Some nouns have the same singular and plural noun

සමහර වචන එකවචනයෙන් හා බහු වචනයෙන් ලියවෙන්නේ එකම වචනයයි. 

උදා :- 

singular          plural

Fish                Fish

Deer               Deer

Jwellery          Jwellery

Sheep            Sheep

Gold               Gold

Equipment       Equipment

Property          Property