බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් . . පාඩම 7 - 12-වසර සංගීත අපරදිග

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන් . . පාඩම 7

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  . .  පාඩම 7  (02-08-2017) 

බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 6 න් අපි සාකාච්ඡා කලේ Sharp major scales ගැනය. අද අපි flat major scales ගැන සාකච්ඡා කරමු.

2. Flat Major Scales

ස්වර අනුපිලිවෙල හෙවත් Tonal order අනුව scales ගොඩනැගීමේදී, පිළිවෙලින් flat ස්වර වැඩි වීගෙන යන ආකාරයට සෑදෙන scales, “Flat Major Scales” ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. 
 Flat Major Scales හි ආරම්භයත් C major scale වේ. 
ඉන්පසු සෑදෙන scale හි එක් flat ස්වරයක් වැඩි විය යුතුය. ඉන්පසු flat ස්වර 2,3,4,......ලෙස වැඩිවී ගොස් ස්වර 8ම flat ස්වර ඇති scale එක සෑදුනු පසු flat major scales සෑදීම නතර වනු ඇත. 
බටහිර සංගීතයේ පුරෝගාමී සංගීතඥයන්ගේ සොයාගැනීම අනුව මෙසේ පිලිවෙලින් flat ස්වර වැඩි වෙන්නේ, කලින් සෑදූ scale හි 4 වන ස්වරයෙන් ඊළඟ scale එක ආරම්භ වූ විටය.

Flat Major Scales හි ආරම්භය C major scale වේ.
ස්වර අංක : 1 2 3 4 5 6 7 8 
 ස්වර නාම : C D E F G A B C

මෙහි ස්වර 8ම ශුද්ධ ස්වර බැවින් , ඉන්පසු සෑදෙන scale එකේ එක් flat ස්වරයක් තිබිය යුතුය. එසේ වීමට C major scale හි 4වන ස්වරය වන “F” ස්වරයෙන් 2වන flat major scale එක පටන් ගත යුතු වන අතරම,

major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා තිබිය යුතුය

 

F major scale 
ස්වර අංක :  1 2  3 4  5  6 7 8 
 ස්වර නාම : F G A B♭ C D E F

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන A සහ B♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන E සහ F අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 3වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ F major scale හි 4 වන ස්වරය වන “B♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 2ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

B♭ major scale
ස්වර අංක :  1   2 3 4  5  6 7 8 
 ස්වර නාම : B♭ C D E♭ F G A B♭

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන D සහ E♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන A සහ B♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 4වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ B♭ major scale හි 4 වන ස්වරය වන “E♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 3ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

E♭ major scale:

ස්වර අංක :  1  2 3  4  5   6 7  8 

 ස්වර නාම : E♭ F G A♭ B♭ C D E♭

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන G සහ A♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන D සහ E♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 5වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ E♭ major scale හි 4 වන ස්වරය වන “A♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 4ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

A♭ major scale:

ස්වර අංක :  1   2  3  4  5  6  7 8 

 ස්වර නාම : A♭ B♭ C D♭ E♭ F G A♭

මෙහිදී major scales වල ස්වර පරතර අනුපිලිවෙල සපුරා ඇති අතර, 3 සහ 4 වන ස්වර වන C සහ D♭ අතරත්, 7 සහ 8 වන ස්වර වන G සහ A♭ අතරත් semitone 1ක පරතරය බැගින් ඇත. 

ඉන්පසු සෑදෙන 6වන flat major scale එක ආරම්භ වන්නේ A♭ major scale හි 4 වන ස්වරය වන “D♭” ස්වරයෙනි. මෙහිදී ස්වර 5ක් flat වන බව දැකගත හැකි වනු ඇත.

 

 

නැවතත් බටහිර සංගීතය සිංහලෙන්  පාඩම 8 න් flat major scales ගැන වැඩිදුර සාකච්ඡා කරමු 

ඔබ සැමට ජය හා සතුට