3 - අපි හොඳ ළමයි වෙමු

(ශු. ලුක් 2 : 51-52)


ජේසුස් වහන්සේ තම දෙමවුපියන්ට බොහෝ සේ ආදරය කළ සේක.
කීකරු වූ සේක.
තම පියාට උදවු කළ සේක.
තම මවටත් උදවු කළ සේක.

ජේසුස් වහන්සේ දෙමවුපියන්ගේ ආදරය හා රැකවරණය මැද සතුටින් ජීවත් වූ සේක. අපිත්, ජේසුස් වහන්සේ මෙන් අපේ දෙමවුපියන්ට කීකරු වෙමු. උදවු කරමු ආදරය කරමු හොඳින් වැඩෙමු.

මගේ පවුල ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තූතියි!