9 - කානාහි විවාහ මංගල්‍යය

(ශුද්ධ ජොහාන් 2 : 1-12)


ගලීලයේ කානා නුවර විවාහ මංගල්‍යයක් තිබුණා. ජේසුස් වහන්සේත්, මෑණියෝත් එහි සිටියා. එදා ටික වේලාවකින් මඟුල් ගෙදර මිදි යුෂ ඉවර වුණා. සෙනඟට දෙන්නට මදි වුණා. ජේසුස් වහන්සේගේ මෑණියෝ මිදි යුෂ නැතැයි උන්වහන්සේට කීවා. ඒ වගේ ම ජේසුස් වහන්සේ කියන ඕනෑ ම දෙයක් කරන්න කියා සේවකයන්ට කිවුවා. ජේසුස් වහන්සේ මෑණියන්ගේ හඬට සවන් දී එතැන තිබූ ගල් භාජන හයකට වතුර පුරවන්නැයි කී සේක.


එවිට මේ වතුර මිදි යුෂ බවට පත් විය. ඒවා ඉතා රසවත් මිදි යුෂ බව හැමෝ ම කිවුවා.

ජේසුස් වහන්සේ කළ පළමු හාස්කම මෙයයි