11 - ගේකුරුල්ලන්ගෙන් පාඩමක්

(ශුද්ධ මතෙව් 10 : 29-31)

කුරුල්ලන් අතරින් ගේකුරුල්ලා කුඩා ම කුරුල්ලෙක්. ඔවුන් බිත්තර දමන කාලයට ගෙවල් ආශ්‍රිත ව කූඩු හදනවා.

බිත්තරය පුපුරා පුංචි පැටවා එළියට පැමිණි විට ඔවුන් ලොකු වන තුරු ආරක්ෂිත ව වැඩෙනවා. ගේකුරුල්ලන්ට පුංචි ළමයි හරි ම ආදරෙයි.

පුංචි ඔබ මවා තිබෙන්නේත් දෙවියන් වහන්සේ යි. ඔබේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට හුඟක් වටිනවා. උන්වහන්සේ ඔබ රැක බලා ගන්නවා.

පුංචි ඔබත් වටිනා කෙනෙක්!

පුංචි කුරුල්ලන්ට පවා
ආදරේ ඇති
දෙවිඳු මට ආදරේ බව
මම දනිමි.
ඔව්, මම වටිනා කෙනෙක්!