20 - දේව වචනය අසා පිළිපදිමු

(ශුද්ධ මතෙව් 7 : 24-27)


පර්වතයේ ගෙය සැදුවා ඥානවන්තයා
දෙව් වචනය පිළිගත්තා ඥානවන්තයා
පර්වතයේ ගෙය සැදුවා ඥානවන්තයා

වැස්සක් වැස්සේ ය.

එය නොසැලී තිබුණා.


වැලි මතු පිට ගෙය සැදුවා අනුවණ මිනිසා
දේව වචනෙ පිළිනොගත්ත අනුවණ මිනිසා
වැලි මතුපිට ගෙය සැදුවා අනුවණ මිනිසා

වැස්සක් වැස්සේ ය.

වැහි වැහැලා වතුර ගලා ගෙය ද යට වුණා///

එය යට වී කැඩුණා.

අපි දේව වචනය අසා පිළිපදිමු.