13 - ප්‍රේමය ප්‍රීතිය සාමය

(ගලාති 5 : 22)


ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ මා තුළ වැඩ සිටින සේක. උන්වහන්සේ මා තුළ සිටින නිසා, මම සැමට ම ප්‍රේම කරමි. ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙමි. සාමයෙන් ක්‍රියා කරමි.

මම ප්‍රීතිමත් ළමයෙක් වෙමි.