12 - යාච්ඤාව

(ශුද්ධ මතෙව් 6 : 9-13)


ජේසුස් වහන්සේ ඉගැන්වූ යාච්ඤාව අපිත් ඉගෙන ගනිමු.

ස්වර්ගයේ වැඩ වසන
අපගේ පියාණෙනි,
ඔබ වහන්සේගේ නාමයට
ගෞරව වේවා!
ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය
පැමිණේවා!
ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත
ඉටු වේවා!
ස්වර්ගයෙහි මෙන් පොළොවෙහි ද
එසේ ම වේවා!
අපගේ දවස්පතා ආහාරය
අද අපට දුන මැනව.
අපට වරද කළ අයට
අප කමා කළාක් මෙන්
අපේ වරදට
අපට කමා වුව මැනව.
අප පරීක්ෂාවට නොපමුණුවා
නපුරාගෙන් අප මිදුව මැනව.
ආමෙන්!
කුමක් නිසා ද රාජ්‍යයත්, බලයත්, මහිමයත්
සදහට ම ඔබ වහන්සේගේ ය.
ආමෙන්.

සැම විට ම යාච්ඤාවේ යෙදෙමු.