10 - සැම දේ සපයන දෙවි පියාණන් වහන්සේ

(ශුද්ධ මතෙව් 6 : 25-28)

දෙවි පියාණන් වහන්සේ අපට වුවමනා සියලූ දේ සපයා දෙන බව ජේසුස් වහන්සේ ඉගැන්වූ සේක.

අහසේ කුරුල්ලන් වපුරන්නේ නෑ. අස්වැන්න කපා අටුවල රැස් කරන්නේ නෑ. ඒත් දෙවියන් වහන්සේ කුරුල්ලන්ට ආහාර සපයා දෙන සේක.

නිල් මානෙල් මල් හරි ම ලස්සනයි. මානෙල් මල් වෙහෙසෙන්නේ නෑ. ඒවා නූල් කටින්නේ නෑ.


ජේසුස් වහන්සේ අපට කියා දුන්නේ, ආහාර ගැනවත්, ඇඳුම් ගැනවත්, කරදර නොවන ලෙසයි. දෙවියන් වහන්සේ අපට ඒ සියලූ දේ සපයා දෙන සේක.

සියල්ල සපයන දෙවි පියාණන් වහන්සේට ස්තූති වේවා!