11 - තෝරාලා කිවුවොත් තරු ලකුණු ලැබෙන්නේ


මල් දැක එන්නේ
මලක් වගේ නේ
තටු නටවන්නේ
කවුද කියන්නේ

ගස් සොලවන්නේ
කොළ ගැලවෙන්නේ
වැස්සට පෙර මේ
කවුදැයි එන්නේ

සින්දු ගීත කවි කතා ඇසෙන්නේ
පාට පාට පින්තූර පෙනෙන්නේ
දැනුමයි සතුටයි අපට බෙදන්නේ
පිළිතුර දෙන අය තෑගි දිනන්නේ

කනේ නළාවෙන් පපුවේ සද්දෙ අහනවා
අතේ පුරුද්දෙන් ලෙඩ දුක් සොයා කියනවා
හිතේ කැමැත්තෙන් දෙන බෙහෙතුත් අපි බොනවා
කවුද කියා කිවුවොත් ඔබ හපනෙක් වෙනවා

සීනු හඬට උදේ ඉඳන් වැඩ අරඹන්නේ
පොත් මිටියයි රතු පෑනයි නැහැ වරදින්නේ
කළු ලෑල්ලේ සුදු පාටින් අකුරු ලියන්නේ
තෝරාලා කිවුවොත් තරු ලකුණු ලැබෙන්නේ