5 - හැමෝම දිනුම්

පාසලේ ක්‍රීඩා උත්සවය අදයි. හැමෝම තරගවලට සූදානම් වෙලා පාසලට ගියා. නිවේදනයක් ඇසුණා.

"කරුණාවෙන් සවන් දෙන්න. කරුණාවෙන් සවන් දෙන්න. දිවීමේ තරගය ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම. මෙම තරගය සඳහා සහභාගි වන දෙවන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් ආරම්භක ස්ථානයට එන්න."

"යන්න.. යන්න.. ඉක්මනට යන්න. නිපුන් යන්න. මාධවන් යන්න."

මනුක, රෂීඩ්, සංජය, නිපුන්, මාධවන් සහ ටිරෝන් ආරම්භක ස්ථානයට ගියා. එක පෙළට හිටගත්තා. ආරම්භක සංඥාව නිකුත් වුණා.

අන්න හැමෝම එක පෙළට දුවනවා. නිපුන් ඉදිරියෙන්. ඊළඟට රෂීඩ්. ටිරෝන් ළඟින් ම සංජය. දුවනවා..... දුවනවා..... හැමෝම වේගයෙන් දුවනවා. "නිපුන් පළමුවෙනියා වෙයි නේද?"


"අනේ අන්න නිපුන් වැටුණා, නිපුන්ට රිදුණ ද දන්නෙ නෑ" අනෙක් අයත් නිපුන් ළඟ නැවතුණා. අපිත් යමු. නිපුන්ට උදවු කරමු. හැමෝම නිපුන් වට කර ගෙන.

මනුක දණහිස අතගානවා. රෂීඩ් ඔළුව අතගානවා. හොඳ යාළුවෝ."නිපුන් අපට පරාද වෙන්න බැහැ, අපි ආයෙත් දුවමු." රෂීඩ් කිවුවා. රෂීඩ් හා මාධවන් නිපුන්ගේ අත් අල්ලා ගත්තා. ක්‍රීඩා පිටියේ හැමෝම අත්පුඩි ගැහුවා. නිපුන් එක්ක යාළුවෝ ඔක්කොම තරගය එකවර නිම කළා. "අපි හැමෝම දිනුම්" සතුටින් කිවුවා.