2 - අල්ලාහු හාදීනා

අල්ලාහ් අප මවා
දායාද, සෙනෙහස පුදා
මඟ දැන යාමට
අපට පෙනීම දුන් දෙවිඳුනේ

වැටුණේ නම් අප ඝන අඳුරේ
ඵලය කිම ද අප දෙනෙතේ
හැඳින ගැනීමට මග දිවා කල
හිරු එළිය දී අපට

සැඟවුණු කල හිරු අපට කිම
පැතිරුණු කල ඝන අඳුර අපට කිම
මග පෙන්වීමට රාත්‍රි කල
පහන සේ හඳ එළිය අපට

සයුරේ මග සොයා යන යාත්‍රා
ගුවනේ පියාසර කරන යානා
මග දැන ගමන් කිරීමට
දිශාව පෙන්වා සැම අත

අඳුරෙහි සිටියෙමි මව් කුසෙහි
බිලිඳකු සේ උපන්නා මම නොදනිමි
දෑස් විවර කර බැලීමි මම
සිටියෙමි අසලින් ලබමින්නේ
මවගේ සෙනෙහේ හොඳින්

මිනිසා යන නම රකිමින්
ජීවත් වීමි මම ජය ගැනීමට සොඳින්
නුවණ ලබා දුනි තෝරා ගැන්මට යහමග
ෂයිතාන්ගේ විපතින් අප රැක දෙන්නේ

දහම රැකගෙන ආ නබිතුමා
යහමග අප සැම යොමු කරවා
සිරාතල් මුස්තකීම් වූ එ මාවත
ස්වර්ග මාවත ද එය ම ය වන්නේ

අප කරන හොඳ නරක හැම දෙය ම ඔබ දකියි
අප පතන වුවමනා සහ දුආ අසනු මැන
ඔබට අප පෙනේ ම ය ඇසේ ම ය නිබඳව ම
දයාවෙන් සවන් දෙනු මැනැවි අල්ලාහ් දෙවිඳ

අල්ලාහ් අප හට හාදීනා - අල්ලාහ් අපට ඍජු මග පෙන්වන්නේ ය