8 - අල් කුර්ආනයේ මහිම

පහළ කළ අල් කුර්ආනය
අල්ලාහ් පිදූ දායාදය
ලොව ඇති සියල්ලෙහි ම
ශ්‍රේෂ්ඨතම වස්තුව වන්නේ

අකුරක් උසුරන විට
කුසල් දහයක් හිමි වන්නේ
කුර්ආනය උසුරන නිවෙස්වල
බරකත් පිරී ඉතිරී යන්නේ

එම අල් කුර්ආනය පාඩම් කළ විට
මහිමය උසස් වන්නේ
මලක්වරුන්ගේ දුආවන්
පිරිපුන් ලෙස හිමි වන්නේ

දේව වදන් පාරායනයෙන්
සිතෙහි සන්සුන් බව ඇති වන්නේ
අප වෙනුවෙන් පරලොවෙහි
කන්නලවු කරන්නට එන්නේ

අප උගත් එම දේව වදන්
මිතුරන්හට පවසන්නේ
සර්ව බලධාරී අල්ලාහ්ගේ
දායාද ලැබ ගන්නේ

එච්. එෆ්. රිස්නා