7 - අවසන් ආගම අල් කුර්ආන්

අල්ලාහ් ආගම් ප්‍රදානය කොට ජනතාවට මග පෙන්වී ය. ඔහු ප්‍රදානය කළ අවසන් ආගම අල් කුර්ආනය වේ. ඊට පෙර ද ආගම් කිහිපයක් පහළ කර තිබුණි. ඒ සියල්ල කල් ඉකුත් වී ඇත. අවසන් ආගම වන අල් කුර්ආනය පවතී. මෙය පරිපූර්ණය. එය ආරක්ෂා කරන ලද්දකි. පිළිපැදිය යුත්තේ එය පමණි. එය අල්ලාහ් වෙතින් ජිබ්රීල් අලෛහිස්සලාම් තුමා මගින් නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාට ප්‍රදානය කරන ලද්දකි. එතුමා විසින් එය ජනයාට පාරායනය කරන අයුරු පෙන්වා දේශනා කරන ලදි. එතුමා එය අනුගමනය කරන ලෙස ජනතාවට ඇරියුම් කළේ ය.

එය පහළ වූ විට නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණෝ එය කටපාඩම් කළහ. එය සටහන් කර ගැනීම සඳහා එතුමා සමහර සහාබාවරුන් පත් කළේ ය. ඔවුන් "කුත්තාබුල් වහී" වහී සටහන් කරන්නන් නමින් හැඳින්වේ. පසු ව කලිෆා අබූ බක්ර් සිද්දික් රළියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ කාලයේ අල් කුර්ආනය ග්‍රන්ථයක් ලෙස සංස්කරණය විය. එය "මුස්හෆ්" නමින් හැඳින්වේ.

මුද්‍රණ පහසුකම් නොමැති කාල වකවානුවල දී අත් පිටපත් කිහිපයක් පමණක් දක්නට ලැබුණු අතර, පසු කාලීනව මුද්‍රිත පිටපත් එළි දැක්විණි. අද වන විට එයට බොහෝ පරිවර්තන හා විචාර ග්‍රන්ථ දක්නට ඇත.

  • අල් කුර්ආනය අපි දිනපතා පාරායනය කරමු.
  • එහි දේශන වටහා ගනිමු.
  • එය පාරායනය කරන විට සාවධානව අසා සිටිමු.
  • එය කටපාඩම් කරමු.
  • එහි දේශනා එදිනෙදා ජීවිතයේ පිළිපදිමු.