3 - කලිමතුත් තව්හීද්

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ

ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු යුහ්යී වයුමීතු

බියදිහිල් හයිරු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්

අර්ථය -

නැමදිය යුත්තා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නොවේ. ඔහු ඒකයා ය. ඔහුට සමාන කිසිවකු නැත. සියලූ පාලනය ඔහු සතුය. සියලූ ප්‍රශංසා ඔහුට ම හිමි වේ. (මැවීම් සියල්ලට ම) ප්‍රාණය ලබා දෙන්නේ ඔහු ය. (මැවීම් සියල්ල) මරණයට පත් කරන්නේද ඔහු ම ය. සියලූ යහපත ඔහු සතු ව පවතී. තව ද ඔහු සියලූ දෑ කෙරෙහි බල සම්පන්න ය.

මෙම කලිමාව තුළින් අල්ලාහ්ගේ වැදගත් ගුණාංග සමහරක් පෙන්වා ඇත. ඒවා අප දැන හැඳින සිටීම අවශ්‍ය වේ.

කලිමතුත් තව්හීද් ඒකත්වය හා සත්‍යතාව අවධාරණය කරන්නේ ය; අපගේ ඊමානය ශක්තිමත් කරන්නේ ය. ෂිර්කය වෙතින් (එනම් අල්ලාහ් වෙනත් දෙයක් සමඟ සම කිරීමෙන්) අප වළක්වන්නේ ය.

එනිසා කලිමතුත් තව්හීද් අපට කියා දෙන අර්ථය අවබෝධ කර ගනිමු. උදේ සවස ෆර්ල් සලාතයෙන් පසු ව සුපුරුදු ලෙස එය පාරායනය කරමු.