9 - වුලුඃ

සලාතය ඉටු කරන්නන් වුලුඃ කළ යුතු ය.

නිවැරදි ආකාරයෙන් වුලුඃ කිරීම වැදගත් වේ.

එනිසා,

වුලුඃහි ෂර්ත්, ෆර්ලූ හා මුබ්තිලාත් පිළිබඳ ව දැනගෙන ඒවා පිළිපැදිය යුතු ය.

 

වුලුඃ හි ෂර්ත් (කොන්දේසි)

 • මුස්ලිම්වරයකු වීම
 • සිහි බුද්ධිය ඇත්තකු වීම (තම්යීස්)
 • වුලුඃ කිරීම ෆර්ලූ බව දැන සිටීම

 • වුලුඃ ඉටුකරන අයුරු දැන සිටීම
 • වුලුඃ කිරීමට සුදුසු පිරිසිදු ජලය සොයා ගැනීම

 • වුලුඃ හි ෆර්ල්වන අවයව මත ජලය තැවරීමට බාධාවන දෑ ඉවත් කිරීම

උදා  තාර, කොහොල්ල, චුවින්ගම්, හුනු යනාදිය.

 

වුලුඃහි ෆර්ලූ (අනිවාර්යයෙන් ම ඉටු කළ යුතු ක්‍රියා)

 • නියියත් තැබීම  (සිතින් අදිටන් කිරීම)
 • නියියතයත් සමග මුහුණ සේදීම
 • වැළමිට ඇතුළුව දෑත් සේදීම
 • හිස ජලයෙන් පිරිමැදීම (මස්හු කිරීම)
 • විලූඹ ඇතුළුව දෙපා සේදීම
 • ඉහත අනුපිළිවෙළ අනුගමනය කිරීම

 

වුලුඃහි මුබ්තිලාත් (වුලු: කඩ වන ක්‍රියා)

 • මල, මූත්‍ර පහ කිරීම
 • සිහි බුද්ධිය නැති වීම උදා- මත් වීම, සිහි විකල් වීම, ක්ලාන්තය ඇති වීම යනාදිය මගින් සිහි බුද්ධිය අහිමිවීම
 • තිරයක් නොමැති ව අත්ලෙන් ලිංගේන්ද්‍රිය ස්පර්ශ කිරීම
 • විවාහවීමට අනුමැතිය ඇති ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ අවයව තිරයක් නොමැතිව ස්පර්ශ වීම
 • අධෝවාතය පිටවීම

වුලුඃ කඩ වන මෙවැනි ක්‍රියාවන්ගෙන් එකක් හෝ සිදු වූයේ නම්, වුලුඃ කඩ වේ.

එසේ වුලුඃ කඩ වුවහොත් නැවත වතාවක් වුලුඃ කළ යුතු ය.

සැම විට වුලුඃ සමග සිටීම යහපත් පුරුද්දකි.