2 - සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය

සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය, දේව ප්‍රසාද නිධාන හතෙන් එකකි. මෙම ප්‍රසාද නිධානය මගින් අප කළ පව්වලට සමාව දානය කෙරේ.

සමිඳාණන් වහන්සේ උත්ථාන වූ දින සවස පව් කමා කිරීමේ බලය අපෝස්තුලූවරුනට පවරා දෙමින් පැවසූ වචන පහත සඳහන් වේ.

අපෝස්තුලූවරුන් මගින් පව් කමා කිරීමේ බලය ලබා තිබෙන පියතුමා අද අපට පව් සමාව ලබා දෙයි.

 

සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානයට කියන වෙනත් නම්

පළමු වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය ලබා ගැනීමට පෙර සමගි වීමේ දේවප්‍රසාද නිධානය අප ලබා ගත යුතු ය. එසේ ම ඉන් පසුව අප අතින් වරදක් සිදු වූ සැම අවස්වක දී ම සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය ලබා ගත යුතු ය.

පාපය යනු දේව කැමැත්තට පිටුපා යෑමකි. දස පනත කඩ කිරීමකි. සිතින්, වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන් හා අතපසු කිරීමෙන් ද අප අතින් පව් සිදු වේ. පාපයට මුල් වන මුල් අගුණ පව් 7කි. ඒවා නම්;

පාපය නිසා අප දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වේ. එසේ ඈත් වන අප නැවත දෙවියන් වහන්සේ වෙත ළඟා කෙරෙන්නේ සමගි විමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය මගිනි.

යහපත් පාපෝච්චාරණයක් කිරීම සඳහා වැදගත් ම දේ වන්නේ තමා කළ පව් සිහි කර ඒවාට අවංකව මනස්තාප වීම ය.

 

සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය ලබා ගැනීමට සූදානම් වන අයුරු:

සමගි වීමේ දේව ප්‍රසාද නිධානය ලබා ගැනීම මගින් අපට ලැබෙන වරප්‍රසාද

  • දේව සබඳතාව ඇති වීම
  • කළ පව්වලට සමාව ලැබීම
  • ආත්මික සාමය හා නිදහස ලැබීම
  • ප්‍රීතිය ඇති වීම
  • යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට හැකියාව ලැබීම

යාච්ඤාව
දෙවි පියාණෙනි, සිතින්, වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන් අතපසු
කිරීමෙන් කරන ලද වැරදි සියල්ල වටහාගෙන පාප
අවස්ථාවන්ගෙන් ඈත් වී දිවි ගෙවන්නට අපට වරම් දුන
මැනව.
ආමෙන්.