21 - දිග මැනීම 2

(1) එකතු කරන්න.

(2) ගැටලු විසඳන්න.

  1. මල් පොකුරක් සෑදීමට රතු පාට රිබන් 50cm ක් ද කහ පාට රිබන් 20 cm ක් ද අවශ්‍ය වේ. මල් සෑදීමට අවශ්‍ය රිබන්වල මුළු දිග කොපමණ ද?
  2. දොර රෙදි සඳහා 11cm ද ජනෙල් රෙදි සඳහා 15cm ද වන සේ මිල දී ගත යුතු මුළු තිර රෙදි ප්‍රමාණය කොපමණ ද?
  3. පුද්ගලයෙක් පළමුවන දිනයේ දී 50m 25 cm ක් දිගට ද දෙවන දිනයේ දී 40 m 50 cm ක් දිගට ද ලණුවක් ඇඹරුවේය. දින දෙක අවසානයේ දී ඔහු විසින් අඹරන ලද ලණුවේ මුළු දිග කොපමණ ද?

(3) අඩු කරන්න.

(4) ගැටලු විසඳන්න.

  1. 5m ක් දිග ලණුවකින් 2 m ක් කපා ඉවත් කරන ලදි. ඉතුරු වූ ලණු කැබැල්ලේ දිග කොපමණ ද?
  2. රාධා, 3 m 15 cm ක් දුරකට බෝලය විසි කළා ය. නයනා 5 m 25 cm ක් දුරකට බෝලය විසි කළා ය. රාධාට වඩා නයනා බෝලය කොපමණ දුරක් විසි කර තිබේ ද?

(5) එකතු කරන්න.

(6)ගැටලු විසඳන්න.

  1. මේසයක දිග 2 m 50 cm ක් වේ. එහි කෙළවරට 1 m 50 cm ක් දිග තවත් මේසයක් තබන ලදි. මේස දෙකේ මුළු දිග කොපමණ ද?
  2. ළහිරු විසින් සාදන ලද කඩදාසි දම්වැලේ දිග 5 m 25 cm කි. අමිඳු විසින් සාදන ලද කඩදාසි දම්වැලේ දිග 3 m 80 cm කි. දම්වැල්දෙකේ ම මුළු දිග කීය ද?

(7) අඩු කරන්න.

(8) ගැටලු විසඳන්න.

  1. 6 m 50 cmක් දිග වතුර බටයකින් පළුදු වීම නිසා 3 m ක දිග ප්‍රමාණයක් කපා ඉවත් කරන ලදි. ඉතුරු වූ වතුර බටයේ දිග කොපමණ ද?
  2. බාධක දිවීමේ තරගයක දිවීමට ඇති මුළු දුර 100 mකි. පළමු බාධකය 30 m 60 cm දුරකින් පිහිටා ඇත. පළමු බාධකයේ සිට තරග අවසාන තැනට ඇති දුර කොපමණ ද?
  3. තාත්තා ගෙනා විදුලි කම්බි රෝලේ දිග 50 m 75 cmකි. එයින් 32 m 80 cmක දිග ප්‍රමාණයක් නිවසේ විදුලි පද්ධතියට යොදා ගන්නා ලදි. ඉතුරු වූ විදුලි කම්බි රෝලේ දිග කොපමණ ද?