13 - රාධාට ලියුමක්

‘සවනිගෙන් ලියුමක්.’ රාධාගේ මුහුණේ සිනාවක් මතු විය.

‘කොහොම ද එයා මගේ ලිපිනය හොයා ගෙන තියෙන්නේ? ආ... අපේ මාමාට කොළඹ දි සවනිගේ තාත්තා හමු වෙලා තිබුණා නේ. එදා මාමාගෙන් ඉල්ලා ගන්න ඇති.

ලියුමක් ලියන හැටි ගුරුතුමී කියලා දුන්න එක කොච්චර හොඳයි ද? විස්මයාදි ලකුණ මම දැන ගත්තෙත් එදා. මමත් උත්තරයක් ලියන්න ඕනෑ’. හොඳ ආශීර්වාදයක් ලියන හැටි අක්කාගෙන් අහගන්න ඕනෑ.” රාධා කල්පනා කළා ය.

"කාගෙන් ද දුව ලියුම?"

"සවනිගෙන්. ඒ ගොල්ලො අවුරුද්දට මෙහේ එනවා ලූ."

"කොච්චර හොඳයි ද? දුවත් උත්තරයක් ලියන්න."

"ඔව්, මං දැන් ම ලියනවා."