9 - අර්කානුල් ඉස්ලාම්

වරක් නබි සල්ලල්ලාහු අල‍ෙයිහි වසල්ලම්තුමා හා එතුමාගේ සගයින් වන සහාබාවරුන් සිටි සභාවට කෙනෙක් පැමිණියේ ය. ඔහු නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමා ඉදිරියේ ඉතා සමීප විය. ඔහු නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමාගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇසුවේ ය. එතුමාණෝ ද පිළිතුරු ලබා දුන්හ. අවසානයේ නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමා හමුවට පැමිණි තැනැත්තා සමහර කරුණු නබිතුමාණන්ට කියා දී පිට ව ගියේ ය.

එවිට නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමාණෝ 'දැන් ඔබ ඉදිරියට පැමිණ ගියේ කවුදැයි ඔබ දන්නෙහු ද?' යැයි සහාබාවරුන්ගෙන් විමසුවෝ ය. එයට සහාබාවරු 'අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ දූතයාණෝ දනිති' යැයි පිළිතුරු දුන්නෝ ය. 'ඔහු වෙන කවුරුන් හෝ නොවේ ඒ මලක්වරුන්ගේ නායක ජිබ්රීල් අලෙයිහිස් සලාම්තුමා වන්නේ' යැයි පැවසූහ. 'ඔහු ඔබට ඔබගේ ආගම පිළිබඳ බොහෝ දේ කියා දීම සඳහා මෙසේ පැමිණ ගියේ' යැයි පැවසූහ.

එතුමා ඇසූ ප්‍රශ්නවලින් එක් ප්‍රශ්නයක් නම් ඉස්ලාම් යනු කුමක් ද? යන්න වේග එම ප්‍රශ්නයට නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමාණන්ගේ පිළිතුර පහත පරිදි වූයේ ය.

"ඉස්ලාම් යනු නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවකු නොවේ යැයි ද මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමා අල්ලාහ්ගේ දූතයා යැයි ද සාක‍ෂ්‍ය දැරීම, සලාතය ඉටුකිරීම, සකාතය දීම, රමලාන් මාසයේ උපවාසයෙහි යෙදීම, හැකියාව ඇත්තන් හජ් නැමදුම ඉටු කිරීම."

ඉහත සඳහන් දෙය පාසල්, දහම් පාසල් ආදි ආගමික පන්තිවල ඉගෙන ගන්නා "බුනියල් ඉස්ලාම්" යන අරාබි වැකි පැහැදිලි කරයි. එම අරාබි වැකි හා එහි තේරුම පහත සඳහන් වේ.

ඉස්ලාම් කරුණු පහක් මත ගොඩනැගී ඇත.

  1. සාක‍ෂ්‍ය කීම. (ෂහාදා) නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවකු නොමැත. මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමාණන් අල්ලාහ්ගේ දූතයා වන්නේ යැයි සාක‍ෂ්‍ය කීම.
  2. සලාතය ඉටු කිරීම.
  3. සකාත් දීම.
  4. රමළාන් මාසයේ සව්මය රැකීම.
  5. පහසුකම් ඇති අය හජ් ඉටු කිරීම.

මේ අනුව ඉහත කරුණු ඉගෙන ගත් අපි,

  • ඒවා අපේ ජීවිතයේ ද පිළිපදිමු.
  • සත්‍ය මුස්ලිම්වරයකු ලෙස ජීවත් වී අල්ලාහ් වෙතින් අතිමහත් කුසලයක් ලබා ගනිමු.