17 - කාලය සුරැකීම

කාලයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳ සූරතුල් අස්ර් පාඩමේ දී ඔබ ඉගෙන ගත්තා මතක ද?

මිනිස් ජීවිතය, කාලය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මත රඳා පවතී. කෙනෙකු එය නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නා විට ඔහු ජීවිතය ජය ගනී. එය නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා අය විවිධ ගැටලූවලට මුහුණ දෙති. ජය හෝ පරාජය ලැබීම කාලය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මත රඳා පවතී.

එබැවින්, ඉබ්නු මස්ඌද් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා මෙසේ පැවසුවේ ය. "අලූත් දවසක් උදා වූ පසු, එදින අපගේ ක්‍රියාකාරකම්වල කුඩා දියුණුවක් හෝ නොලැබ මාගේ ආයු කාලය අඩු වන විට ඒ වෙනුවෙන් මා දුක් වනවාක් මෙන් අන් කිසිදු දෙයකට මම දුක් නොවෙමි."

නිසි වෙලාවට කටයුතු කිරීම ජයග්‍රාහී මිනිසකුගේ අතිශය වැදගත් ගුණාංගයකි. සලාතය සම්බන්ධව අල් කුර්ආනය මෙසේ පවසයි. කලට වෙලාවට කටයුතු කිරීමේ පුරුද්ද ඉස්ලාමීය යුතුකම් මගින් මිනිසා තුළ වර්ධනය කරවයි.

'නියත වගයෙන් ම සලාතය මු:මින්වරුන් කෙරෙහි කාලය නිශ්චිත කරන ලද යුතුකමකි'.

උදෑසන අවදි වී සුබහ් සලාතය ඉටු කිරීමෙන් උනන්දුවෙන් හා උද්‍යෝගයෙන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකි වන්නේ ය. උදෑසන අවදි වීමෙන් සමෘද්ධිය ඇති වන්නේ ය. 'ඕ අල්ලාහ් ! මාගේ උම්මත්වරුන්ගෙන් හිමිදිරි උදෑසන අවදිවන්නන් හට සමෘද්ධිය ලබා දෙනු මැනව ! යැයි නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමාණෝ ප්‍රාර්ථනා කළෝ ය. (අහ්මද්)

කෙනෙකු තමා වෙත පැවරී තිබෙන යුතුකම් නිසි වෙලාවට ඉටු කළ යුතු ය. සලාතය ඒ සඳහා වූ අදාළ නිශ්චිත කාලය තුළ ඉටු කළ යුතු ය. දැනුම ලබා ගත යුතු කාලයෙහි දැනුම ලබා ගත යුතු ය. අල් කුර්ආනය පාරායනය කළ යුතු කාලයෙහි එය පාරායනය කළ යුතු ය. ක්‍රීඩා කළ යුතු කාලයෙහි ක්‍රීඩා කළ යුතු ය. නිදා ගත යුතු කාලයෙහි නිදා ගත යුතු ය. සෑම ක්‍රියාවක් ම ඊට අදාළ කාලය තුළ ඉටු කිරීමෙන් ජීවිතයට ජයග්‍රහණය ගෙන දීමට මග පෑදෙයි.

කලට වේලාවට වැඩ කිරීමේ පුරුද්ද ඇති කර ගැනීමට පහත සඳහන් පිළිවෙත් අප අනුගමනය කළ යුතු බව අපගේ පැරැන්නෝ අපට පෙන්වා දුන්හ.

  1. අපගේ යුතුකම් ද ඒවා ඉටු කළ යුතු කාලය ද සැලසුම් කර ගැනීම.
  2. දිනපතා ඉටු කළ යුතු දේ සටහන් කර ගැනීම. 
  3. සැම ක්‍රියාවක් ම නියමිත කාලයේ ඉටු කිරීම. 
  4. පස්වේල් සලාතය ද නියමිත වූ ආරම්භක වේලාවේ දී ම ජමාඅත් සමග ඉටු කිරීම.
  5. අලූයම අවදි වී තහජ්ජුද් සලාතය හා සුබහ් සලාතය යනාදිය ඉටු කිරීම.
  6. කිසිදු කටයුත්තක් පසුව කිරීමට කල් නොදැමීම.
  7. වරින් වර අමතක වන කටයුතු සටහන් කර තබා ගැනීම.

එනිසා මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කර කාලය නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගෙන, අපගේ වැඩ කටයුතු පසුවට කල් නොදමා අපි ජීවිතය ජය ගනිමු.