11 - සකාත්

සකාතය ඉස්ලාමයේ තුන්වන යුතුකම වන්නේ යග 'සකාත්' යන්නෙහි අර්ථය පාරිශුද්ධතාව, දියුණුව, සංවර්ධනය යනාදිය වේ. මෙය ඉටු කිරීම මගින් සකාතය දෙන්නාගේ ආර්ථීකය වර්ධනය වන්නේ ය. ඔහුගේ ධනය ද සුරක්ෂිත වන්නේ ය. ඔහුගේ සිත ද පිරිසිදු වන්නේ ය.

මෙම යුතුකම මඟින් මිනිස් සමාජයේ එකිනෙකා පිළිබඳ කෙතරම් අවධානයක් යොමු කෙරේ ද යන්න පිළිබිඹු කරයි.

අල්ලාහු තආලා සකාතය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයේ බොහෝ ස්ථානවල මෙසේ සඳහන් කර ඇත්තේ ය.

"කවරෙක්, අල්ලාහ් තම වරප්‍රසාද මහින් තමන් හට පිරිනැමූ දෑ පිළිබඳව මසුරුවන්නේ ද එය තමන්ට යහපත් යැයි නොසිතිය යුතු ම ය. එය ඔවුනට අයහපතක්වම පවතියි. ඔවුහු කවර දෙයක් කෙරෙහි මසුරු වූවේ ද (මළවුන්) නැඟිටුවනු ලබන දිනයේ දී එය ඔවුන්ගේ ගෙල වටා (ගිනි වලල්ලක්සේ) දමනු ලැබේ."(3:180)

අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ බොහෝ ස්ථාන වල සලාතය හා සම්බන්ධ කර සකාතය සඳහන් කර ඇත්තේ ය. සකාතය, සලාතය හා සම්බන්ධ කර සඳහන් කර තිබීම ම එහි විශේෂත්වය හා වැදගත්කම ගෙන හැර දක්වයි.

"සලාතය ස්ථීරව ම ඉටුකරවු. සකාතය පිරිනමවු." (2:110)

සකාතය පිළිබඳව සුන්නාවෙහි ද සඳහන් කර ඇත.

"සකාතය ඉටු කිරීම මගින් ඔබ ඔබගේ ධන සම්පත් රැක ගන්න." (අබූ දාවූද්)

"සකාතය නොදී (තමන් ව) වළකා ගන්නා සමූහයින්ව අල්ලාහ් සාගතය මගින් පරීක්ෂා කරයි" (තබරානි)

 

සකාතය ක්‍රමානුකූලව ඉටු කිරීම මගින් ප්‍රයෝජන රාශියක් ලැඛෙන්නේ ය. එයින් කිහිපයක් පහත පරිදි ලැයිස්තු ගත කළ හැක.

1. අල්ලාහ්ගේ දයාව හා ආරක්ෂාව ලැඛෙන්නේ ය.
2. සමාජයේ ආර්ථීක පරතරය අඩු වන්නේ ය.
3. ධන සම්පත් වර්ධනය වන්නේ ය.
4. මිනිසුන් අතර ආදරය හා කරුණාව උදා වී සතුරුකම හා ක්‍රෝධය ඉවත් වන්නේ ය.
5. දුෂ්ට ක්‍රියා මර්දනය වන්නේ ය.
6. මිනිසුන් ප්‍රිය කරන සාමකාමී සමාජයක් බිහි වන්නේ ය.

එනිසා,

  • මෙම යහ කටයුත්ත හරියාකාරව, ක්‍රමානුකූලව ඉටු කිරීමට උපකාරී වෙමු.
  • සකාතය බෙදා දෙන්නන්ගේ හා ලබන්නන්ගේ ජීවිත සාරවත් වන්නට ප්‍රාර්ථනා කරමු.