14 - සුන්නත් සලාතය

අල්ලාහ් පස් වේල් සලාතය අප වෙත යුතුකමක් කර ඇත්තේ ය. ඒ හැර වෙනත් ආකාරයේ සලාත කිහිපයක් ද දක්නට ලැබෙන්නේ ය. ඒවායෙන් සුන්නත් වූ සලාත පිළිබඳ දැන ගනිමු. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් අපගේ ෆර්ලූ
සලාතවල ඇති වූ වැරදි හා දෝෂ නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි වන්නේ ය. තව ද කුසල් රාශියක් ද හිමි වන්නේ ය. ඒවා ඉටු කරන ලෙස නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්තුමා ද දිරිගන්වා ඇත්තේ ය.

"කියාමත් දිනයේ දී ගැත්තෙකුගෙන් ඔහුගේ යහක්‍රියාවලින් මුලින් ම විමසනු ලබන්නේ සලාතය පිළිබඳවයි. එය යහපත් වූයේ නම් නියත වශයෙන් ම ඔහුට ජයග්‍රහණය ලැබන්නේ ය. එසේ ම එය අඩුපාඩු සහිතව හා නිසි ආකාරයෙන් නොවූයේ නම් නියත වශයෙන් ම ඔහු අලාභය ලබන්නේ ය. නමුත් ඔහුගේ ෆර්ලූ වූ ක්‍රියාවල දෝෂ හෝ අඩුවක් ඇති වූයේ නම් 'මාගේ ගැත්තා වෙත සුන්නත් සලාත් තිබේ දැයි සොයා බලන්න' යැයි අල්ලාහ් මලාඉකාවරුන් හට පවසයි. වහා ම ෆර්ලූ සලාත්වල අඩුව සුන්නත් සලාත් මගින් පූර්ණය කරනු ලැබේ. අනෙකුත් යහක්‍රියා ද මෙලෙස පූර්ණය කරනු ලැබේ' යැයි නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහිවසල්ලම් තුමාණෝ සඳහන් කළෝ ය." (තිර්මිදි)

සෑම සුන්නත් වූ සලාතයකට ම සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණ දක්නට තිබේ. 'ඕ "ආදම්ගේ දරුවනි! දහවලේ මුල් භාගයේ ඉටු කරන රකඅත් හතරක් සලාත් නොකරන්නන් ලෙස නොසිටින්න. මක් නිසා ද යත් එය ම එම දිනයේ ඔබට ප්‍රමාණවත් වනු ඇත." (හාකිම්)

සුන්නත් සලාතවල සුවිශේෂ ලක්ෂණ දැන ගත් අපි ඒවායේ වර්ග ද දැන ගනිමු.

1. පස්වේල් සලාතයට පෙර හා පසුව ඇති සුන්නත් සලාත්
2. තහියියතුල් මස්ජිද් සලාතය
3. ලූහා සලාතය
4. තහජ්ජුද් සලාතය
5. විත්ර් සලාතය
6. තරාවීහ් සලාතය
7. අවුරුදු උත්සව සලාතය
8. ග්‍රහණ සලාතය
9. තස්බීහ් සලාතය

එහෙයින් අපි,

පස්වේල් සලාතය නොවරදවා ඉටු කරමු. තව ද සුන්නත් වූ සලාතය ද හැකි පමණින් ඉටු කර අල්ලාහ්ගේ දයාව හා දායාද ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමු.