12 - අසීමිත දේව ආදරය

ජේසුස් ක්‍රස්තුන් වහන්සේ මෙලොවට වැඩියේ දස පනත සම්පූර්ණ කිරීමට බව ශුද්ධවු මතෙව් තුමාගේ සුවිශේෂය අපට පෙන්වා දෙයි.
(ශු. මතෙව් 5 : 17)

මෙම ගල් පුවරු දෙකෙන් පළමු ගල් පුවරුවේ ඇති පළමු පනත් තුන පිළිබඳව අපි දැනුම්වත් වෙමු.