5 - ස්වාමින් වහන්සේ ම ඉගැන්වූ යාච්ඤාව

දිනක් ‍ජේසුස් වහන්සේ යාච්ඤා කර නිම වු විට එතැන සිටි ගොලයන්ගෙන් කෙනෙක්, යාච්ඤා කරන ආකාරය තමන්ටත් උගන්වන්නැයි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ අනුව ජේසුස් වහන්සේ ස්වාමිවාක් ආරාධනාව නමැති යාච්ඤාව ඔවින්ට ඉගැන්වු සේක. ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ම වදාරන ලද්දක් නිසා එය, "ස්වාමිවාක් ආරාධනාව" යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි.


කිතුනුවන් අතර ඇති යාච්ඤා අතර උතුම් ම යාච්ඤාව ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින යාච්ඤාව නොහොත් ස්වාමිවාක් ආරාධනාවයි . මන්ද, පූර්ණ යාච්ඤාවක අඩංගු විය යුතු සියලූ ගුණාංග මෙම යාච්ඤාව මගින් ඉගෙන ගත හැකි වීමයි.

අපිත් ස්වාමිවාක් ආරාධනාව මහත් භක්තියෙන්, විශ්වාසයෙන් බැහැපත්ව, ප්‍රේමයෙන් යුක්තව  සහ නිවැරදි ඉරියවුවෙන් උච්චාරණය කරමු.