3.1 - පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.