5.1 - අපට පෙනීම ඇතිවෙන්නේ කෙසේ ද?

හවල් කාලයේ දී අප අවට ඇති බොහෝ දෑ අපට පෙනේ. නමුත් රාත්‍රියේ දී ඒවා දැක බලා ගැනීම සඳහා අපි පහන් දල්වමු. දිවා කාලයේ දී හෝ රාත්‍රියේ පහන් දල්වා ඇති විට දී හෝ දෑස වසා ගතහොත් අපට කිසිවක්
දැකිය නොහැකි ය. මේ අනුව අපට පෙනීම සඳහා සම්පූර්ණ විය යුතු අවශ්‍යතා මොනවා දැයි සොයා බලමු

ක්‍රියාකාරකම 5.1

අවශ්‍ය ද්‍රවය : පියන සහිත කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් (සපත්තු පෙට්ටිය වැනි) රුපියලේ කාසියක්, විදුලි පන්දමක්, පෙට්ටිය තුළ තැබිය හැකි
කුඩා වස්තුවක් (කුඩා දාදු කැටයක්, මලක්, යතුරක් වැනි දෙයක්)

ක්‍රමය :-

 • පෙට්ටියේ පියන මත හරි මැද ශත පනහක කාසියක ප්‍රමාණයේ සිදුරක් කපා ගන්න.
 • රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට පෙට්ටියේ එක් පැත්තක එම සිදුරට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ සිදුරක් සාදා ගන්න.
 • දැන් පෙට්ටිය තුළ හරි මැද ඔබ විසින් සපයා ගත් වස්තුව තබා එහි පියන වසන්න.
 • පෙට්ටි පියන මත ඇති සිදුර රුපියලේ කාසියෙන් වසන්න.
 • පළමුව, පෙට්ටියේ පැත්තෙහි ඇති සිදුර තුළින් වස්තුව නිරීක්ෂණය කරන්න.
 • ඊ ළඟට ඔබේ මිතුරකුට/මිතුරියකට එම සිදුර තුළින් ම බලා වස්තුව හඳුනා ගැනීමට පවසන්න.
 • දැන් පෙට්ටි පියන මත ඇති රුපියලේ කාසිය ඉවත් කරන්න. විදුලි පන්දම දල්වා, පියන මත ඇති සිදුර තුළින් එහි ආලෝකය පෙට්ටිය තුළට එල්ල කරන්න.
 • පෙර ලෙසටම නැවත වරක් කුඩා සිදුර තුළින්, වස්තුව නිරීක්ෂණය කරන්න.
 • ඔබේ මිතුරාට/මිතුරියට ද එසේ නිරීක්ෂණය කරන්නට සලස්වන්න.
 • ඔහු/ඇය විසින් වස්තුව හඳුනාගත්තා දැයි විමසන්න.

පෙට්ටි පියන මත ඇති සිදුර වසා තිබූ අවස්ථාවේ දී සහ එම සිදුර විවෘත කර ඒ තුළින් විදුලි පන්දමේ ආලෝකය පෙට්ටිය තුළට ඇතුළු කළ අවස්ථාවේ දී ලැබුණු නිරීක්ෂණවල වෙනස පිළිබඳව ඔබේ මිතුරා / මිතුරිය සමග සාකච්ඡා කරන්න.
ඉහත ක්‍රියාකාරකමෙන් ලැබුණු නිරීක්ෂණ අනුව අපට යම්කිසි වස්තුවක් පෙනීම සඳහා ආලෝකය අවශ්‍ය බව නිගමනය කළ හැකි ය. වස්තුවක් දැකීමට ආලෝකය පමණක් ප්‍රමාණවත් ද ? ඒ සඳහා තවත් අවශ්‍යතා
තිබේ ද ?

ක්‍රියාකාරකම 5.2

 • ආලෝකය ඇති තැනකට යන්න
 • ඔබේ අත්ල දිග හරින්න
 • එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න
 • දැන් අත්ල එසේම තබාගෙන දෑස වසා ගන්න
 • දෑස විවෘත ව තිබූ අවස්ථාවේ ලැබුණු නිරීක්ෂණ දැනුත් ඔබට ලැබේද?

ඔබ දෑස වසා ගත්ත ද අත්ලට තවමත් ආලෝකය ලැබේ. එසේ නම් දෑස විවෘත ව තිබූ අවස්ථාවෙහි ඔබ නිරීක්ෂණය කළ අත්ලෙහි රේඛා දෑස වසාගත් පසුව ඔබට නොපෙනුනේ ඇයි? පෙනීම සඳහා ආලෝකය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන අතර ඒ සඳහා ඇස ද අවශ්‍ය වේ. ආලෝකය සහ ඇස යන දෙකම පෙනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන සාධක වේ.