දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් තුමා සමග කළ ගිවිසුමලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත