නිවැරදි ඉරියව්වලට බාධා වන ශාරීරික ආබාධ හ`දුනා ගනිමුලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත