ලිපි
සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමාජ ,ආර්ථික පසුබිම නිර්මාණයෙහිලා භෞතික,භූගෝලීය පිහිටීම බලපා ඇති ආකාරය) | සමාජ විද්‍යාව (පුල්එළිය ගමෙහි වර්තමාන සමාජ සංවිධානය හා සමාජ ව්‍යුහය) | පාරිසරික සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික ගැටලුවක් හඳුනාගෙන එය විසඳීම සඳහා පාරිසරික සමාජ විද්‍යාඥයකු ලෙස විසඳුම් යෝජනා) | වෛද්‍ය සමාජ විද්‍යාව (2000 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ ප්‍රවණතාවන්) | සමාජ විද්‍යාව (කාන්තා විමුක්ති ව්‍යාපාර) | සමාජ විද්‍යාව (විවාහයේ කාලීන වෙනස්වීම සංසන්දනය කිරීම /මීරිගම,තිළිණගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රයෙන්) | සමාජ විද්‍යාව (සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී පැනනගින සමාජ සංස්කෘතික බාධක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී පැනනගින සමාජ සංස්කෘතික බාධක) | සමාජ විද්‍යාව (ප්‍රමාණාත්මක පර්යේෂණ හා ගුණාත්මක පර්යේෂණ) | සමාජ විද්‍යාව (නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ව්‍යුහය) | සන්නිවේදනය සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව) | සමාජ විද්‍යාව (ග්‍රාම සංවර්ධනය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාව ගැමි සමාජයක් ලෙස හැඳින්වීම කොතරම් දුරට සාධාරණද ?) | සමාජ විද්‍යාව (සමාජ අභිප්‍රේරණ, සමාජ අපගාමීත්වය) | සමාජ විද්‍යාව (ස්ත්‍රීවාදය) | සමාජ විද්‍යාව (ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය සහ ලිංගිකත්වය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රි ලංකාවේ කුල ක්‍රමය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය) | සමාජ විද්‍යාව (ගැටුම්) |