ලිපි
ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 03 | ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 02 | ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 01 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 05 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 04 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 03 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 02 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග o1 | පුස්කොළ පොත 03 | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 03 | ජලාශි‍්‍රත පුරා විද්‍යාව | මානව වංශ පුරාවිද්‍යාව | පුස්කොළ පොත 02 | පුස්කොළ පොත 01 | පුරාවිද්‍යා ස්තරායනය හා භූ විද්‍යා ස්තරායනය | පුරාවිද්‍යාව, භූ විද්‍යාව හා ස්තරායනය | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 02 | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 01 | ඉන්දියානු වාස්තු විද්‍යාවෙන් හෙළිවනු බහු සංස්කෘතික ලක්ෂණ 02 | ඉන්දියානු වාස්තු විද්‍යාවෙන් හෙළිවනු බහු සංස්කෘතික ලක්ෂණ 01 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 03 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 02 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 01 | පුරාවිද්‍යාව හා භූ විද්‍යාව අතර සම්බන්ධතාවය |