ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 03 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 03

කි‍්‍ර.ව. 1796 සිට 1825 දක්වා කාලයේ ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග

1 Rixdollar

මෙම කාසීය මූලික වශයෙන් රීදී භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද්දකි. මුල් වරට මෙම කාසීය භාවිතා කාර ඇත්තේ 1821 දීය. කාසීයේ ස්වරූපය වෘත්තාකාර වන අතර කාසීයේ ඝනකම මිලි මිටර් 3 පමණ වේ. කාසීයේ විෂ්කම්භය මිලි මිටර් 47 පමණ වන අතර බර ග‍්‍රෑම් 37.3 පමණ වේ. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ රිදී ලෝහයෙන් කාසී ආරම්භ කිරීමට බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් මෙම කාසී නිර්මාණය සමග සිදු විය. මෙම කාසීයේ දැකිය හැකි විශේෂත්වයක් වශයෙන් කාසියේ දාරයේද යම් වූ සළකුණු සටහන් කර ඇති බවකි. කාසීයේ අභිමුඛයේ  හතර වන ජෝර්ජ් රජතුමාගේ වම් පැත්තට හැරී සිටින උඩුකය දැකීමට හැකි වන අතර මූලික වශයෙන් හිසේහි යම් පැළදීමක් දක්නට ලැබේ. හිස වටා වෘත්තාකාර ලෙස ගමන් කරනු ලබන වට පාඨයක් වශයෙන් GEORGIUS IV D:G:BRITANNIAR:REX F:D: යන්න හදුනාගත හැකි වේ. ප‍්‍රතිමුඛයේ මල් වඩමක් උඩ සිටින ඇතා වම් පැත්තට හැරී සිටින බවක් දක්නට ලැබේ. ඇතාට ඉහළින් පේළි තුනකට CEYLON ONE RIX DOLLAR  යනුවෙන් දැකගත හැකි අතර ඇතාට පහළින් 1821 යනුවෙන් කාසීයේ නිෂ්පාදිත වර්ෂය දක්වා ඇත. කාසීයේ දාරය ගත් විට ET+ STG OE යනුවෙන් දැක ගැනීමට හැකි වන්නේය. 

           

අභිමුඛය , දාරය  හා ප‍්‍රතිමුඛය  -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

මේ අකාරයෙන් 1796 සිට 1825 දක්වා කාලය තෙක් බි‍්‍රතානයන් විසින් භාවිතා කරන්නට යෙදුණු කාසී වර්ග පෙන්වා දීමට හැකි අතර මෙම කාලයේ බහුල වශයෙන් පණම්, තුට්ටු, රීදී කාසී, පතාග වැනි මුදල් ඒකකයන් භාවිතා වී ඇති බවක් දක්නට ලැබේ. මේ අකාරයෙන් විවිධ වූ මුදල් ඒකකයන් මෙම කාලයේ භාවිතා වූ බැවින් ගනුදෙනු කිරීමේදී යම් යම් වූ ගැටලූ කාරී තත්වයන් ට මුහුණ දීමට බි‍්‍රතාන්‍ය කිරීටයට සිදු විය. ඒ අනුව 1830 දී පමණ නිකුත් කළ නියෝගයකින් එවක භාවිත වූ තඹ කාසී සියල්ල පාහේ ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට එංගලන්තයේ නිකුත් කළ තඹ කාසී, රීදී කාසී හා  ඕලන්ද දොයිතුව භාවිතා කිරීමට කටයුතු යොදන ලදී. මේ අනුව 1831 ජනවාරී 01 වැනි දා සිට කි‍්‍ර. 1872 දක්වා  බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් ලංකාවේ පවුම්, සිලිම් හා පැන්ස ක‍්‍රමයක් භාවිතා කරන ලදී. 

කි‍්‍ර.ව. 1825 සිට 1872 දක්වා කාලයේ ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග


මෙම කාලයේ බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් ලංකාවේ භාවිතා කරන්නට යෙදුණු කාසී වර්ගයන් පිළිබද අධ්‍යයනය කිරීමේදී කාසී වර්ග කිහිපයක් මූලික වශයෙන් හැදුනා ගැනීමට හැකි වේ.

  • පවුම්
  • පැන්සා
  • සිලීම්
  • ෆර්දින්


මෙහිදී පවුම් ,සීලීම් හා පැන්සයන් භාවිතයේ දක්නට ලැබුණු අතර මූලික වශයෙන් කි‍්‍ර.ව. 1828 දී පර්දින් භාගය 1/2 තඹ කාසියත් 1837 දී පර්දින් කාල 1/4 භාවිතා විම ආරම්භ කරන ලදී. මෙම කාසී වල අභිමුඛයේ 04 වන ජෝර්ජ් රජුගේ හිස දකුණු හා වම් පැත්තට ද කාසීය වටා GEORGIUS IV ,DEI GRATIA  යන වට පාඨයද කාසීය අච්චු ගැසූ වර්ෂය ද දක්වා ඇත. ප‍්‍රතිමුඛයේ Brittania ගේ රූපයක් ද, පළිහක් ද දක්වා ඇත. BRITANNIAR  REX FID: DEF  යනුයෙන් පාඨයක් ද දක්වා ඇත. තඹ භාවිතයෙන් කාසී නිර්මාණය කර ඇත. සාමාන්‍ය කාසී වල බර ග‍්‍රෑම් 2.3- 2.7 අතර අගයක් ගත්හ. විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 18 පමණ විය.

                                         මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

 

අනතුරුව 1839 දී වික්ටොරියා රැජිනගේ රූපය සහිත ෆර්දින් කාසී වර්ගය ආරම්භ කැන ලදී. මෙම කාසී වල අභිමුඛයේ වික්ටොරියා රැජිනගේ හිස වම් පැත්තට ද කාසීය වටා VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REGINA F:D: වට පාඨය දක්වා ඇත. කාසීයේ ප‍්‍රතිමුඛයේ කිරීටය , කාසීයේ අගය හා කාසීය නිකුත් කළ වර්ෂය දක්වා ඇත. මේ අනුව 1839,1842,1843,1844,1847,1851,1852, 1853,1854 සහ 1856 යන වර්ෂ වලදී වික්ටොරියා රැජින විසින් ෆර්දින් කාසී නිකුත් කිරීම සිදු කර ඇත. ඒවා නම්

                             මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

මේ අකාරයට වික්ටොරියා රැජින විසින් නිකුත් තරන ලද ෆාර්දින් කාසී වර්ගයන් පෙන්වා දිය හැකිය. මේ අකාරයෙන් පැන්ද, පර්දින්, සීලීම්, පවුම් ආදී වශයෙන් මුදල් වර්ග භාවිතයට බදුන් වෙමින් 1872 වන විට රුපියල් ශත මුදල් ක‍්‍රමයක් ආරම්භ විය.