ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග o1 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග o1

කි‍්‍ර.ව. 1796 සිට 1825 දක්වා කාලයේ ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග


මෙම කාලයේ බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් ලංකාවේ භාවිතයට ගත් කාසී වර්ග කිහිපයක්ම දැකගත හැකි වන්නේය. එනම් 

  • British stuivers coins( Elephant coins )
  • Star pagoda (1796)  තාරකා පගෝදිය
  • බි‍්‍රතාන්‍යයේ අච්චු ගැසූ තඹ කාසී විශේෂයක් (1794-1797)
  • Ceylonese Rix- Dolla

තාරාකා රන් පගෝදිය යනුයෙන් හැදින්වූ ඉන්දියාවේ මදුරාශියේ භාවිතා වූ මෙම කාසී වර්ග කි‍්‍ර.ව. 1796 කාලයේ ඉංග‍්‍රීසින් විසින් ප‍්‍රථමයෙන් ලංකාවේ භාවිතා කරන ලදී. එසේම කි‍්‍ර.ව. 1794-1797 වැනි කාලයේ එංගලන්තයේ භාවිතා වූ තඹ කාසී වර්ගයක් ද භාවිතා කරන ලදී. මූලික වශයෙන් උක්ත කාසී වර්ගයන් බහුල වශයෙන් මෙම කාලයේ බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් ලංකාවේ භාවිතා කළ බවක් දක්නට ලැබෙන අතර එයින්ද Ceylonese Rix- Doller වර්ගයේ කාසී බහුල වශයෙන් භාවිත වූ බවක් දක්නට ලැබේ. මෙම වර්ගයේ කාසී වලද විවිධ වර්ගයන් වූ බවක් දක්නට ලැබේ. 

 තාරතා පගෝදිය (star pagoda)

අභිමුඛය හා ප‍්‍රතිමුඛය -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

 


ඉන්දියාවේ මදුරාසි ප‍්‍රදේශයේ භාවිතා වූ මෙම කාසී වර්ග කි‍්‍ර.ව. 1796 කාලයේ ඉංග‍්‍රීසින් විසින් ප‍්‍රථමයෙන් ලංකාවේ භාවිතා කරන ලදී. මුල් කාලීනව කාසී නිෂ්පාදනය කිරීමට පෙර ඉංශ‍්‍රීසීන් විසින් මෙම කාසී භාවිතා කරන ලදී. මෙය රන් කාසියක් වන අතර එය පණම් 45කට හෝ තුට්ටු 180 කට සමාන විය.  කාසීයේ විෂ්කම්භය මිලි මිටර් 11 පමණ වන අතර බර ග‍්‍රෑම් 3.41 වන්නේය. වෘත්තාකාරය හැඩයකින් යුත් කාසීයේ අභිමුඛයේ විෂ්ණු දෙවියන් හිටි ඉරියව්වේන් දැක ගත හැකි වන්නේය. ප‍්‍රතිමුඛයේ තාරකාවක් දැක ගත හැකි වන්නේය. තාරාකාව වටා කුඩා තිත් වශයෙන් දැකගත හැකි වන්නේය. ඉංග‍්‍රීසින් විසින් ලංකාවට කාසී නිකුත් කිරීමට පළමුව බහුල වශයෙන් මෙම කාසී වර්ගය භාවිතා වූ බවක් දක්නට හැකි වන්නේය. 

 බි‍්‍රතාන්‍යයේ අච්චු ගැසූ තඹ කාසී විශේෂයක් (1794-1797)


තාරකා පගෝදියට අමතරව ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් මුල් කාලීනව භාවිතා කරන ලද කාසී වර්ගයක් වශයෙන් මෙම කාසී වර්ගය දක්වා ලීමට හැකි වන්නේය. එහි වටිනාකම ගැන සදහන් කිරීමේදී රුපියලෙන් 1/96 හා රුපියලෙන් 1/48 වශයෙන් වටිනාකම් ඇති තඹ කාසී විශේෂයකි. එහි අභිමුඛයේ United East India Company වශයෙන් වටපාඨයක් දක්නට ලැබෙන අතර කාසීය අච්චු ගැසූ වර්ෂයද මෙහි සදහන් වනු ලැබේ. ප‍්‍රතිමුඛයේ රාජ්‍ය ලාංජනය සහිතව කාසීයේ වටිනාකම සදහන් වනු ලැබේ. උක්ත දක්වා ඇති රුපියල යන්න වර්තමානයේ භාවිත රුපියල නොවන අතර එකල ඉන්දියාවේ අච්චු ගැසූ තුට්ටු 48 පමණ වටිනා රුපියල් විශේෂයකි.

 British stuivers coins( Elephant coins )


බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් නිකුත් කර ඇති මෙම කාසී වර්ගය ඇත් කාසී යනුවෙන් දක්වනු ලැබේ. මෙහි මූලික වශයෙන් අභිමුඛයේ තුන්වන ජෝර්ජ් රජතුමාගේ උඩුකය දකුණු පසට හැරී සිටිනු දැකගැනීමට ලැබේ. හිස වටා GEORGIUS »»» D.G.BRITANNIARUM REX යනුවෙන් සදහන් වී ඇත. මෙහි ප‍්‍රතිමුඛයේ ඇතා වම් පසට හැරී සිටින බවක් දක්නට ලැබේ. ඇතාට ඉහළින් CEYLON  යනුයෙන් හා කාසීයේ අගය පැහැදිලිව දක්වා ඇත. මෙහි අගයන් වෙනස් බවින් යුක්ත කාසී දැකිය. තඹ භාවිතයෙන් මෙය නිර්මාණය කර ඇති බවක් දක්නට ලැබේ.


අභිමුඛය හා ප‍්‍රතිමුඛය - මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

 

 Ceylonese Rix- Dollar  (පතාග)

මෙම කාසී වර්ගය බි‍්‍රතාන්‍යයන් විසින් බහුල වශයෙන් භාවිත කළ බවක් දක්නට ලැබේ. මෙම පතාග කාසී විවිධ වර්ගයේ කාසී වශයෙන් දැක ගත හැකි වන්නේය. ඒ අනුව මෙහි වර්ගයන් පිළිබද සදහන් කිරීමේදී පහත වශයෙන් වර්ගී කරණයට බදුන් කළ හැකි වන්නේය.