ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 02 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 02

කි‍්‍ර.ව. 1796 සිට 1825 දක්වා කාලයේ ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග

 

1/12 Rixdollar

පණම වශයෙන් හදුන්වනු ලබන මෙම කාසී වර්ග පතාග 1/12 ලෙස දක්වා තිබේ. මෙම කාසී වර්ග පිළිබද සදහන් කිරීමේදී මූලික වශයෙන් අභිමුඛයේ CEYLON.GOVERNEMENT යන වටපාඨය දක්වා ඇත. කාසීයේ වටිනාකම වෘත්තයක් තුළ දක්වා ඇත. ප‍්‍රතිමුඛයේ ඇත් රූපය වම් පැත්තට හැරී සිටින ආකාරයෙන් දැක්වීමට හැකි අතර ඇතාට පහළින් කාසීය අච්චු ගැසූ වර්ෂය දක්වා තිබේ. කාසීය වටා කුඩා වෘත්තාකාර ඉරි රේඛා දෙකක් ගමන් කරනු ලැබේ. රේඛා දෙක අතර කුඩා තිත් වශයෙන් දැක ගැනීමක් දක්නට ලැබේ. මෙම කාසී වර්ග 1783-1825 වැනි කාලයේ නිෂ්පාදනය වූ කාසියකි.

ප‍්‍රතිමුඛය  හා අභිමුඛය  -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.


1/24 Rixdollar (පතාග 1/2)

මෙම පතාගයේ අගය තඹ කාසී දෙකකට සමාන වන බව දැක්වේ. එසේම තුට්ටු දෙකේ කාසීය වශයෙන්ද මෙ දක්වා තිබේ. මෙම කාසී වර්ග 1783-1825 වැනි කාලයේ නිෂ්පාදනය වූ කාසියකි. මෙම කාසී වර්ගයේ ද කාසී වර්ග කිහිපයක් දක්නට හැකි වන්නේය. එහිදී අභිමුඛයේ හා ප‍්‍රතිමුඛයේ සුළු වෙනස් වීම් මත මෙලෙස වර්ග කිහිපයක් දැකගත හැකි වන්නේය.

                                                               

අභිමුඛය හා ප‍්‍රතිමුඛය -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

මෙම කාසී වර්ගය ප‍්‍රථමයෙන් භාවිතයට පත්ව ඇත්තේ 1801 වන අතර අවසන් වරට නිකුත් කරන ලද්දේ 1816 දීය. මෙම කාසීයේ විශ්කම්භය මිලි මීටර් 24 පමණ වේ. තඹ කාසීයක් වන මෙය නිර්මාණය සදහා තඹ ලෝහය බහුල වශයෙන් භාවිතා කර ඇත. මෙම කාසීයේ අභිමුඛයේ වෘත්තයක් ඇතුළත කාසීයේ අගය දක්වා ඇති අතර එයට පිටතින් CEYLON.GOVERNEMENT යන වටපාඨය දක්වා ඇත. ප‍්‍රතිමුඛයේ වෘත්තයක් තුළ ඇතා වම් පසට දක්වා ඇති අතර ඇතාට පහළින් නිෂ්පාදන වර්ෂය දක්වා ඇත. මූලික වශයෙන් මෙම වර්ගය පතාග 1/2 ක වටිනා කමින් යුක්ත වේ.  

 

1/48 Rixdollar

මෙම කාසී වර්ග 1783-1825 වැනි කාලයේ නිෂ්පාදනය වූ කාසියකි. මෙම කාසී වර්ගයේ ද කාසී වර්ග කිහිපයක් දක්නට හැකි වන්නේය. එහිදී අභිමුඛයේ හා ප‍්‍රතිමුඛයේ වෙනස් වීම් මත මෙලෙස වර්ග කිහිපයක් දැකගත හැකි වන්නේය. මූලික වශයෙන් මෙම වර්ගය පතාග 1 ක වටිනා කමින් යුක්ත වේ. තුට්ටුව වශයෙන් ද පෙන්වා දී ඇත්තේ මෙම කාසීයයි. මෙම කාසී වර්ගය ප‍්‍රථමයෙන් භාවිතයට පත්ව ඇත්තේ 1802 වන අතර අවසන් වරට නිකුත් කරන ලද්දේ 1804 දීය. මෙම කාසීයේ විශ්කම්භය මිලි මීටර් 21 පමණ වේ. තඹ කාසීයක් වන මෙය කවාකාර බවකින් යුත්ත වන්නේය. මෙම කාසීයේ අභිමුඛයේ වෘත්තයක් ඇතුළත කාසීයේ අගය දක්වා ඇති අතර එයට පිටතින් CEYLON.GOVERNEMENT යන වටපාඨය දක්වා ඇත. කුඩා වෘත්තයන් වෘත්තාකාරය කාසීය වටා ගමන් කරනු ලැබේ. ප‍්‍රතිමුඛයේ වෘත්තයක් තුළ ඇතා වම් පසට දක්වා ඇති අතර ඇතාට පහළින් නිෂ්පාදන වර්ෂය යම් ලෙසකට කුඩා කරමින්  දක්වා ඇත. කුඩා වෘත්තයන් වෘත්තාකාරය කාසීය වටා ගමන් කරනු ලැබේ.

                                                            

අභිමුඛය හා ප‍්‍රතිමුඛය -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

1/96 Rixdollar

මෙම කාසී වර්ග 1788-1825 වැනි කාලයේ නිෂ්පාදනය වූ කාසියකි. මෙම කාසී වර්ගයේ ද කාසී වර්ග කිහිපයක් දක්නට හැකි වන්නේය. එහිදී අභිමුඛයේ හා ප‍්‍රතිමුඛයේ වෙනස් වීම් මත මෙලෙස වර්ග කිහිපයක් දැකගත හැකි වන්නේය. මූලික වශයෙන් මෙම වර්ගය පතාග 2 ක වටිනා කමින් යුක්ත වේ. මෙම කාසී වර්ගය ප‍්‍රථමයෙන් භාවිතයට පත්ව ඇත්තේ 1808 වන අතර අවසන් වරට නිකුත් කරන ලද්දේ 1816 දීය. මෙම කාසීයේ විශ්කම්භය මිලි මීටර් 18.5 පමණ වේ. තඹ කාසීයක් වන මෙය කවාකාර බවකින් යුත්ත වන්නේය. කාසීයේ අභිමුඛයේ කඩ ඉරි සේ වෘත්තයක් ඇතුළත කාසීයේ අගය දක්වා ඇති අතර එයට පිටතින් CEYLON.GOVERNEMENT  යන වටපාඨය දක්වා ඇත. ප‍්‍රතිමුඛයේ වෘත්තයක් තුළ ඇතා වම් පසට දක්වා ඇති අතර ඇතාට පහළින් නිෂ්පාදන වර්ෂය දක්වා ඇත.  


ප‍්‍රතිමුඛය  හා අභිමුඛය  -  මූලාශ‍්‍රය අන්තර්ජාලයයෙනි.

1/192 Rixdollar (1/2 Stiver)

මෙම කාසී වර්ගය බහුල වශයෙන් බාවිතා වූ බවක් දක්නට ලැබෙන අතර මෙම කාසී වර්ගය ප‍්‍රථමයෙන් භාවිතයට පත්ව ඇත්තේ 1802 වන අතර අවසන් වරට නිකුත් කරන ලද්දේ 1814 දීය. මෙම කාසීයේ විශ්කම්භය මිලි මීටර් 22 පමණ වේ. තඹ කාසීයක් වන මෙය කවාකාර බවකින් යුත්ත වන්නේය. කාසීයේ අභිමුඛයේ කඩ ඉරි සේ වෘත්තයක් ඇතුළත කාසීයේ අගය දක්වා ඇති අතර එයට පිටතින් CEYLON.GOVERNEMENT යන වටපාඨය දක්වා ඇත. එයට පිටතින් කාසීය වටා වෘත්තාකාර ලෙස ගමන් කරනු ලබන කුඩා වෘත්තයන් දක්නට ලැබේ. ප‍්‍රතිමුඛයේ වෘත්තයක් තුළ ඇතා වම් පසට දක්වා ඇති අතර ඇතාට පහළින් නිෂ්පාදන වර්ෂය දක්වා ඇත. එයට පිටතින් කාසීය වටා වෘත්තාකාර ලෙස ගමන් කරනු ලබන කුඩා වෘත්තයන් දක්නට ලැබේ.