ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 05 - වෙනත් පුරාවිද්‍යාව

ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 05

සත දහය කාසිය

සත දහය කාසිය 1892 දී භාවිතට පත් කර ඇති අතර ශත දහය කාසීයේ අභිමුඛය පිළිබද සදහන් කිරීමේදී වික්ටොරියා රැජිනගේ වම් පසට හැරවී ඇති හිස දැක ගත හැකි අතර හිස මත ඔටුන්නද දැකිය හැකිය. අභිමුඛයේ දැකිය හැකි වට පාඨය වශයෙන් රැජින වික්ටොරියා (QUEEN  VICTORIA)  යනුවෙන් සදහන් වී ඇති අතර හිසට ඉහළින් වික්ටොරියා යන්නද හිසට පහළින් රැජින යන්න ද දක්නට හැකි වන්නේය. කාසීයේ අභිමුඛයේ යම් වූ ජ්‍යාමිතික රටාවක්ද වෘත්තාකාරව දැකිය හැකිය. කාසීයේ ප‍්‍රතිමුඛය වනාහී CEYLON · 10 · CENT  යන වටපාඨයෙන් යුත්ත වන මැද පොල් ගසකින් යුක්තව දැකිය හැකි වන්නේය. මෙහි දැකිය හැකි විශේෂත්වය වන්නේ දහය යන්න ඉලක්කමෙන් ලියා දැක්වීමය. පොල් ගසේ දෙපැත්තට වන්නට එක හා බින්දුව ලියා දක්වා ඇත. පොල් ගසට පහළින් කාසීයේ නිෂ්පාදිත දිනය දක්වා ඇති බවක් දක්නට තිබේ. වෘත්තාකාරව දකුණු හා වම් පැති වල සිංහලින් හා දෙමළ භාෂාවේන් ශත දහය යනුවෙන් දක්වා ඇත. කාසීය නිර්මාණය කර ඇත්තේ රිදී ලෝහය භාවිතා කරමිනි. සාමාන්‍ය බර ග‍්‍රෑම් 1.16 වන අතර විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 15.4 විය. ඝනකම මිලි මීටර් 0.7 වන්නේය. හැඩය වෘත්තාකාර බවකින් යුක්ත වන්නේය.

ශත විසි පහ කාසීය


සත විසි පහ කාසිය 1892 දී භාවිතට පත් කර ඇති අතර ශත විසිපහ කාසීයේ අභිමුඛය පිළිබද සදහන් කිරීමේදී වික්ටොරියා රැජිනගේ වම් පසට හැරවී ඇති හිස දැක ගත හැකි අතර හිස මත ඔටුන්නද දැකිය හැකිය. අභිමුඛයේ දැකිය හැකි වට පාඨය වශයෙන් රැජින වික්ටොරියා (QUEEN  VICTORIA)  යනුවෙන් සදහන් වී ඇති අතර හිසට ඉහළින් වික්ටොරියා යන්නද හිසට පහළින් රැජින යන්න ද දක්නට හැකි වන්නේය. කාසීයේ අභිමුඛයේ යම් වූ ජ්‍යාමිතික රටාවක්ද වෘත්තාකාරව දැකිය හැකිය. කාසීයේ ප‍්‍රතිමුඛය වනාහී CEYLON · 25 · CENT යන වටපාඨයෙන් යුත්ත වන මැද පොල් ගසකින් යුක්තව දැකිය හැකි වන්නේය. මෙහි දැකිය හැකි විශේෂත්වය වන්නේ විසිපහ යන්න ඉලක්කමෙන් ලියා දැක්වීමය. පොල් ගසේ දෙපැත්තට වන්නට දෙක හා පහ ලියා දක්වා ඇත. පොල් ගසට පහළින් කාසීයේ නිෂ්පාදිත දිනය දක්වා ඇති බවක් දක්නට තිබේ. වෘත්තාකාරව දකුණු හා වම් පැති වල සිංහලින් හා දෙමළ භාෂාවේන් ශත දහය යනුවෙන් දක්වා ඇත. කාසීය නිර්මාණය කර ඇත්තේ රිදී ලෝහය භාවිතා කරමිනි. සාමාන්‍ය බර ග‍්‍රෑම් 2.96 වන අතර විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 17.85 විය. ඝනකම මිලි මීටර් 1.4 වන්නේය. හැඩය වෘත්තාකාර බවකින් යුක්ත වන්නේය.

                       

ශත පනහ කාසීය


සත පනහ කාසිය 1892 දී භාවිතට පත් කර ඇති අතර ශත පනහ කාසීයේ අභිමුඛය පිළිබද සදහන් කිරීමේදී වික්ටොරියා රැජිනගේ වම් පසට හැරවී ඇති හිස දැක ගත හැකි අතර හිස මත ඔටුන්නද දැකිය හැකිය. අභිමුඛයේ දැකිය හැකි වට පාඨය වශයෙන් රැුජින වික්ටොරියා (QUEEN  VICTORIA) යනුවෙන් සදහන් වී ඇති අතර හිසට ඉහළින් වික්ටොරියා යන්නද හිසට පහළින් රැජින යන්න ද දක්නට හැකි වන්නේය. කාසීයේ අභිමුඛයේ යම් වූ ජ්‍යාමිතික රටාවක්ද වෘත්තාකාරව දැකිය හැකිය. කාසීයේ ප‍්‍රතිමුඛය වනාහී CEYLON · 50 · CENT  යන වටපාඨයෙන් යුත්ත වන මැද පොල් ගසකින් යුක්තව දැකිය හැකි වන්නේය. මෙහි දැකිය හැකි වන්නේ පනහ යන්න ඉලක්කමෙන් ලියා දැක්වීමය. පොල් ගසේ දෙපැත්තට වන්නට පහ හා බින්දුව ලියා දක්වා ඇත. පොල් ගසට පහළින් කාසීයේ නිෂ්පාදිත දිනය දක්වා ඇති බවක් දක්නට තිබේ. වෘත්තාකාරව දකුණු හා වම් පැති වල සිංහලින් හා දෙමළ භාෂාවේන් ශත දහය යනුවෙන් දක්වා ඇත. කාසීය නිර්මාණය කර ඇත්තේ රිදී ලෝහය භාවිතා කරමිනි. සාමාන්‍ය බර ග‍්‍රෑම් 5.83 වන අතර විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 23.5 විය. ඝනකම මිලි මීටර් 1.5වන්නේය. හැඩය වෘත්තාකාර බවකින් යුක්ත වන්නේය.
                      

ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය යුගයේ විවිධ කාල වකවානුවල භාවිතා කරන්නට යෙදුණු කාසී වර්ගයන් දක්වා ලීමට හැකි වන අතර විවිධ කාලයේදී විවිධ වර්ගයේ වටිනා කම් සහිත හා විවිධ ලෝහ වර්ග භාවිතා කරමින් කාසී වර්ගයන් නිර්මාණය කර ඇති බවක් දක්නට ලැබේ. තත් කාලයේ භාවිත කරන ලද කාසී පිළිබද සමාන්‍යය වූ අධ්‍යනයක් මේ අනුව සිදු කළ අතර එමගින් තත් කාලයේ මුදල් භාවිතය කෙබදු ආකාරයෙන් සිදුවී ද යන්න අධ්‍යනය පරමාර්තය විය. 

අතිරේක කියවීම්