පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 32 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 32

මෙහෙයුම් පද්ධති (Operating Systems) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න


 

46. DOS යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියකි (Operating System). මෙහි දිගු නාමය වනුයේ,

 1. Denial of Service         
 2. Disk Operating System          
 3. Disk Opening System 
 4. Disk Operating Screen

 

47. අංක තාක්ෂණය යෙදූ හැඳුනුම්පතක් (Digitalized Identity Card) ලබා දී භාවිතා කිරීම මගින් රජයට හෝ සමාජයට ලැබියහැකි වාසියක් නොවන්නේ, (අන්තර්ජාලය ඇසුරිනි.)

 1. තොරතුරු විමසීම සඳහා තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය බවයි
 2. වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් හැඳුනුම්පතට ඇතුලත් කළ හැකි වීම
 3. අනාවරකයක් භාවිතයෙන් ඉක්මනින් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම
 4. පරිපාලන හා නීතිමය කටයුතු කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට හැකි වීම

 

48. DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය විධාන පෙළ මුහුණත් (Command Line Interface - CLI) මෙහෙයුම් පද්ධති ගනයට අයත් වේ.
 2. DOS භාවිතා කරන විටදී පරිගණකය මත සෑම කාර්යයටම යතුරු ලියනය (Type) භාවිතා කළ යුතු වේ.
 3. DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොමිලයේ ලබාගත හැකි අතරම නොමිලයේ බෙදාහරිනු ලබන්නා වූ පිටපත් (Copies) අන්තර්ජාලය මගින් නොමිලයේ භාගත කළ හැකිය (Download).
 4. DOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා පරිගණක මතකයේ ඉතාම අඩු මතක (Memory) ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

 

49. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) ඩෙස්ක්ටොප් තිර රූපය (Wallpaper) වෙනස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විධානය (Command) වනුයේ,

 1. Start -> Accessories -> Paint                                   
 2. Start -> Run -> Desktop
 3. Start -> Control Panel -> Display                            
 4. Start - >Control Panel -> Sound

 

50. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ(Windows Operating System) දිගුව (Extension) සම්බන්ධයෙන් අසතH ප%කාශය වනුයේ,

 1. පරිගණක පද්ධතියේ යම්කිසි ගොනුවක (File) වර්ගය හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.
 2. .exe ගොනු (Files) මගින් යම්කිසි වැඩසටහනක් හෝ ක්‍රමලේඛනයක් පරිගණකයට ස්ථාපිත (Install) කළ හැකිය.
 3. .doc ගොනු යනු Microsoft Office 2007 මෘදුකාංගය මගින් සකසන ලද ගොනුවක් තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදාගන්නා දිගු (Extension) නාමය වේ.
 4. .Jpeg, .Gif, .Png යනු රූපක (Images / Pictures) සඳහා වූ දිගු (Extension) නාමයන් වේ.

 

51. වින්ඩෝස් (Windows) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ My Recent Documents නම් වූ විධානයෙන් (Command) සිදුවන කාර්යය වනුයේ,

 1. පරිගණකයේ දෘඩතැටි (Hard disks) සහ ගොනු (Files) සඳහා ප්‍රවේශය ලබාදීම.
 2. ළඟදී ප්‍රවේශය ලබාගත් ගොනු ඇතුලත් ෆෝල්ඩරවලට (Folders) පිවිසීම.
 3. ලිපි ලේඛන (Documents) සඳහාම මගින් සාදා ඇති ෆෝල්ඩරයට (Folders) පිවිසීම.
 4. පරිගණකය මත පිහිටුවා ඇති (Installed) වැඩසටහන් සඳහා පිවිසීම.

 

52. නිමල් තම පරිගණකයේ ස්ථාපිත වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට (Windows Operating System), USB කෙවෙනිය මගින් සුනම්‍ය ධාවකයක් (Flash Drive/ Pen Drive / USB Drive) සම්බන්ධ කරන ලදී. මෙහි My Computer කවුලුවෙහි (Window) සෑදීමට හැකි යැයි උපකල්පිත ධාවකයක්(Driver) විය හැක්කේ,

 1. A:                                       
 2. C:                                    
 3. E:                                         
 4. B:

 

53. වින්ඩෝස් (Windows) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ඇති Run විධානය (Command) මගින් සිදුවන කාර්යය වනුයේ,

 1. පරිගණක පරිශීලකයා (User) ඉවත්වීමයි
 2. පරිගණකය වසා දැමීම (Shut down)
 3. Windows මගින් ක්‍රියත්මක කළ හැකි (executable) වැඩ සටහන් සඳහා විධාන (Commands) ලබා දී විවෘත කිරීමයි
 4. පරිගණකය මත පිහිටුවා ඇති (Installed) වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දීමයි

 

54. A යනු විධාන (Commands) ඇතුළත් කිරීම (Insertion) සඳහා හෝ ඔබට අවශ්‍ය වස්තු (Objects) තෝරා ගැනීම සඳහා දර්ශන තිරය (Screen / Desktop) මත දිස්වන සංඛේතයකි. B මත මූසිකය තද කිරීම මගින් අවශ්‍ය විධානය ක්‍රියාත්මක කර ගත හැකි වේ.  දර්ශන තිරය (Screen/ Desktop) මත අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් අපට අවශ්‍ය C ගණනක් විවෘත කර ගත හැකිවේ. D මගින් අවශ්‍ය අයිතමය (Item) තෝරා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකිවේ.

මෙහි A, B, C, D පිළිවෙලින් අඩංගු ප්‍රකාශය වනුයේ,

 1. කවුළු (Windows), අයිකන (Icons), මෙනු (Menu), දර්ශකය (Pointer)
 2. දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), කවුළු (Windows), මෙනු (Menu)
 3. මෙනු (Menu), දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), කවුළු (Windows)
 4. දර්ශකය (Pointer), අයිකන (Icons), මෙනු (Menu), කවුළු (Windows)

 

55. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) ඇති Control Panel විධානය (Command) මගින් සිදුවනුයේ,                                                                  

 1. Windows මගින් ක්‍රියාත්මක කල හැකි (executable) වැඩසටහන් වලට විධාන (commands) ලබා දී විවෘත කිරීමයි.
 2. Windows සමග පැමිණි විවිධ මාතෘකා සඳහා උපකාර ලිපි විවෘත කිරීමයි.
 3. Windows වටපිටාව විනHdසගත (Configure) කිරීමයි.
 4. ගොනු (Files), පින්තුර (Images) සහ ෆෝල්ඩර (Folders) ආදිය සකසා ගැනීමයි.

 

56. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) ඇති පිළිසකර බඳුන් (Recycle Bin) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. මකා දැමූ ගොනු අඩංගු වන ෆෝල්ඩරයයි (Folder). මෙය පරිගණක තිරය (Desktop) මත පිහිටා ඇත.
 2. අනපේක්ෂිත ලෙස මකා දමනු ලැබූ ගොනු / ෆොල්ඩර (Files / Folders) නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා Restore යන විධානය (Command) භාවිතා කළ හැකිය.
 3. Recycle Bin හි ඇති ගොනු සම්පූර්ණයෙන්ම පරිගණකයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා Ctrl + x යෙදීම මගින් සිදු කළ හැකිය.
 4. මවුසය මෙම Recycle Bin අයිකනය (Icon) මත තබා වම් බොත්තම (Left Button) තද කිර පරිගණක තිරයේ ඇදගෙන යාම (Drag) මගින් මෙමෙ අයිකනයේ ස්ථානය (Placement) වෙනස් කළ හැකිය.

 

57. රූපක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface - GUI) භාවිතයේ වාසියක් නොවන්නේ,

 1. රූපක පරිශීලක(Graphical User) පාදක කරගත් අතුරු මුහුණතක (Interface) අයිකන (Icons) , මෙනු (Menu) පරිශීලකයාට ඉතා සරලව භාවිතා කළ හැකිය.
 2. පරිගණක ක්‍රමලේඛ (Computer Codes) හෝ පරිගණක හැසිරවීම පිළිබඳව මනා දැනුමක් නොලද පරිශීලකයන් (Users) හට වුවද පරිගණකය මගින් කිසියම් කාර්යයයක් සිදු කළ හැකි වීම.
 3. මෙම රූපක (Graphics), පරිශීලකයාට (User) ඉතා මිත්‍රශීලී අතුරු මුහුණතක් (Interface) සකසා දේ.
 4. පරිගණක තුල සිදුවන ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රයාවලීන් ආකර්ශනීය අයුරින් රූපක අතුරු මුහුණතෙහි දර්ශණය වන බැවින් තමා ක්‍රයාත්මක කළ විධාන පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත නොහැකිය.

 

58. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ (Windows Operating System) වින්ඩෝස් එක්ස්ප්ලෝරර් (Windows Explorer) සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වනුයේ,

 1. මෙය ගොනු කළමනාකරණ පද්ධතියේ අතුරු මුහුනතයි (File Management Interface).
 2. ගොනු හා ගොනු ආවරණ (Files / Folders) වලට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි.
 3. යතුරු පුවරුවේ Windows Key + e එකවර තද කිරීම මගින් Windows Explorer මෙනුව (Menu) ලබා ගත හැකිය.
 4. පරිගණකයට සම්බන්ධ සියළුම මතක ගබඩා (Memory Storage) වලට පිවිසීමට එකම කවුළුවකින් (Window) ඉඩ සලසනු නොලැබේ.

 

59. 1970 දශකයේ ආරම්භයත් සමගම පරිශීලකයින් (Users) පුද්ගලික පරිගණක (Personal Computer) භාවිතය ඇරඹීය. මෙහිදී භාවිතා කරන ලද මෙහෙයුම් පද්ධතිය (Operating System) විය හැක්කේ,

 1. Microsoft Windows 95                
 2. Apple Mac                       
 3. DOS                              
 4. Linux

 

60. තීරු කේත (Bar Code) සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වනුයේ,

 1. මේවා විශාල, ඝනකම් තීරු වලින් සැකසුනු විවිධ මෝස්තරයි
 2. මෙම තීරු (Bars) වලින් විවිධ රූප (Images) නිරූපනය වේ
 3. මෙම කේත විශේෂිත වූ පරිලෝකකයක් (Scanner) මගින් කියවිය හැකිය
 4. මෙමගින් භාණ්ඩ කේතනය වේගවත් නොකරයි

   
   
   

විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.