ලිපි
MS PowerPoint lesson 1 | පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව_1 | බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 4 වන කොටස | බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 3 වන කොටස | බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය 2 වන කොටස | බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය | තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය | පරිගණක ජාළකරණය | ත්වාර්කික ද්වාර සමග බූලීය වීජ තර්කය සරල පාඩම් මාලාව. | නිදහස් මෘදුකාංග යනු | තොරතුරු තාක්ෂණයේ පරිගණකයට හිමි තැන | මෙහෙයුම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවය සරලව හදුනා ගනිමු | තොරතුරු තාක්ෂනය හා සමාජය | පද්ධති ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න - නව නිර්දේශය | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 5 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 4 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 3 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 2 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) ආශ්‍රිත ගැටළු - 1 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 34 | පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (SDLC - Software Development Life Cycle) | 10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 3 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 2 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 1 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 1 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 2 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 1 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 1 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 33 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 32 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 31 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 30 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 29 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 28 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 27 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 26 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 25 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 24 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 23 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 22 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 21 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 20 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 19 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 18 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 17 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 16 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 15 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 14 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 13 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 12 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 11 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 10 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 09 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 08 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 07 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 06 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 05 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 04 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 03 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 02 | 10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 01 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 54 | HTML - පාඩම් මාලාව 02 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 53 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 52 | HTML - පාඩම් මාලාව 01 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 51 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 50 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 49 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 48 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 47 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 46 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 45 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 44 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 43 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 42 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 41 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 40 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 39 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 38 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 37 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 36 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 35 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 34 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 33 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 32 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 31 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 30 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 29 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 28 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 27 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 26 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 25 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 24 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 23 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 22 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 21 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 20 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 18 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 17 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 16 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 15 | 2 පාඩම - කෙටි සටහන් - 3 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) | 2 පාඩම - කෙටි සටහන් - 2 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) | 2 පාඩම - කෙටි සටහන් - 1 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) | 1 පාඩම - කෙටි සටහන් - 2 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) | 1 පාඩම - කෙටි සටහන් - 1 කොටස ( පැරණි නිර්දේශය ) | අ.පො.ස. සා. පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය | අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 14 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 13 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 12 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 11 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 10 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 09 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 08 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 07 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 06 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 05 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 04 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 03 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 02 | අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 01 | විෂය කොටස් පුණරීක්ෂණ සහ කෙටි සටහන් ලිපි - 01 | 10 ශ්‍රේණිය - නව නිර්දේශය - පුණරීක්ෂණ (1 පාඩම ) - 3 කොටස | 10 ශ්‍රේණිය - නව නිර්දේශය - පුණරීක්ෂණ (1 පාඩම ) - 2 කොටස | ක්‍රමලේඛ සංකල්ප - පරිගණක භාෂා | ක්‍රමලේඛ සංකල්ප - ඇල්ගොරිතම ගොඩ නැංවීම - 2 කොටස | ක්‍රමලේඛ සංකල්ප - ඇල්ගොරිතම ගොඩනැංවීම - 1 කොටස | 1.0 : දත්ත සහ තොරතුරු (Data | 5.0 : පරිගණක ඇරඹුම් ක්‍රියාවලිය කෙටියෙන් | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 34 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 33 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 32 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 31 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 30 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 29 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 28 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 27 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 26 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 25 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 24 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 23 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 22 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 21 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 20 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 19 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 18 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 17 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 16 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 15 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 14 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 13 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 12 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 11 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 10 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 9 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 8 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 7 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 6 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 5 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 4 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 3 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 2 | පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 1 | 2.0 : පරිගණක දෘඩාංග - ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස | 3.0: පරිගණක දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රම (Data representation of Computer) | 2.0 : පරිගණක දෘඩාංග : ආදාන උපාංග | 1.0: තොරතුරු ලෝකයේ පරිගණකයට හිමි තැන - රචනා ප්‍රශ්න 1 කොටස | පරිගණකයේ ඉතිහාසය (The History of Computer) | විද්‍යුත් තැපෑල (E - mail ) සහ එහි භාවිතය - 1 කොටස | Operating System (මෙහෙයුම් පද්ධති) | ජාල වර්ගීකරණය | පරිගණක ජාල තාක්ෂණය | Computer Hardware 09 | Computer Hardware 08 | Computer Hardware 07 | Computer Hardware 06 | Computer Hardware 05 | Computer Hardware 04 | Computer Hardware 03 | Computer Hardware 02 | Computer Hardware 01 | HTML (English) 15 | HTML (English) 14 | HTML (English) 13 | HTML (English) 12 | HTML (English) 11 | Internet and E-mail (English) 10 | HTML (English) 10 | HTML (English) 09 | HTML (English) 08 | HTML (English) 07 | HTML (English) 06 | HTML (English) 05 | HTML (English) 04 | Internet and E-mail (English) 11 | Internet and E-mail (English) 10 | HTML (English) 03 | HTML (English) 02 | HTML (English) 01 | Internet and E-mail (English) 09 | Internet and E-mail (English) 08 | Internet and E-mail (English) 07 | Internet and E-mail (English) 06 | Internet and E-mail (English) 05 | Internet and E-mail (English) 04 | Internet and E-mail (English) 03 | Internet and E-mail (English) 02 | Internet and E-mail (English) 01 | Web Page Designing with HTML 08 | Data Communication | Data Communication | Data Communication | Data Communication | Web Page Designing with HTML 07 | Web Page Designing with HTML 06 | Web Page Designing with HTML 05 | Web Page Designing with HTML 04 | Web Page Designing with HTML 03 | Web Page Designing with HTML 02 | Web Page Designing with HTML 01 | Visual Basic 04 | Visual Basic 02 | Visual Basic 03 | Visual Basic 01 | Ms Access Part 11 | Ms Access Part 09 | Ms Access Part 10 | Ms Access Part 08 | Ms Access Part 07 | Ms Access Part 06 | Ms Access Part 05 | Ms Access Part 04 | Ms Access Part 03 | Ms Access Part 02 | Ms Access Part 01 | MS Excel Part 14 | MS Excel Part 13 | MS Excel Part 12 | MS Excel Part 11 | MS Excel Part 10 | MS Excel Part 9 | MS Excel Part 8 | MS Excel Part 7 | MS Excel Part 6 | MS Excel Part 5 | MS Excel Part 4 | MS Excel Part 3 | MS Excel Part 2 | MS Excel Part 1 | MS PowerPoint Part 7 | MS PowerPoint Part 6 | MS PowerPoint Part 5 | MS PowerPoint Part 4 | MS PowerPoint Part 3 | MS PowerPoint Part 2 | MS PowerPoint Part 1 | Ms Word Part 14 | Ms Word Part 13 | Ms Word part 12 | Ms Word Part 11 | MS Word Part 10 | MS Word Part 9 | MS WORD Part 8 | MS WORD Part 7 | MS WORD Part 6 | MS WORD Part 5 | MS WORD Part 4 | MS WORD Part 3 | MS WORD Part 2 | ICT and Society part 5 | ICT and Society part 4 | ICT and Society part 3 | ICT and Society part 2 | ICT and Society part 1 | ICT Part 4 | ICT Part 5 | MS WORD Part 1 | ICT Part 3 | ICT Part 2 | ICT pat 1 |