2.0 : පරිගණක දෘඩාංග - ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2.0 : පරිගණක දෘඩාංග - ආදර්ශ රචනා ප්‍රශ්න - 1 කොටස

01. පරිගණකයක් (Computer) යනු කුමක්ද?

02. පරිගණකයේ සුවිශේෂීතා මොනවාද?

03. පරිගණකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවාද?

04. ආදානය (Input), ආචයනය (Storage) සහ ප්‍රතිදානය (Output) යනු කුමක්ද?

05. සැකසීම (Process) සහ පාලනය (Control) යනු කුමක්ද?

06. පරිගණකයක ප්‍රධාන කොටස් / ඒකක (Units) මොනවාද?

07. ආදාන ඒකකය සහ ආදාන උපාංග (Input Unit & Input Devices) යනු මොනවාද?

08. ප්‍රතිදාන ඒකකය සහ ප්‍රතිදාන උපාංග (Output Unit & Output Devices) යනු මොනවාද?

09. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU – Central Processing Unit) සහ එය සෑදී ඇති ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද?

10. පාලන ඒකකයෙන් (CU – Control Unit) සිදු කරනු ලබන කාර්යය කුමක්ද?

11. අංක ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකය (ALU – Arithmetic & Logic Unit) සහ එහි කාර්යය කුමක්ද?

12. මතකයේ (Memory) කාර්යය කුමක්ද?

13. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයේ (RAM – Random Access Memory) ඇති විශේෂත්වය කුමක්ද?

14. සසම්භාවී පිවිසුම් මතක (RAM – Random Access Memory) ආකාර මොනවාද?

15. පඨන මාත්‍ර මතකයෙහි (ROM – Read Only Memory) ඇති විශේෂත්වය කුමක්ද?

16. පඨන මාත්‍ර මතක (ROM – Read Only Memory) ආකාර මොනවාද?

17. ඝටිකා වේගය (Clock Speed) යනු සහ ඝටිකා වේගය මැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ඒකක මොනවාද?

18. පරිගණකයේ පදයක ප්‍රමාණය (Word Size) යනු කුමක්ද?

19. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU – Central Processing Units) නිපදවන ආයතන මොනවාද?

20. ආචයන ඒකක (Storage Units) යනු මොනවාද?

21. පරිගණකයේ මූලික ආකෘතිය (Computer Architecture) කුමක්ද?

22. පරිගණක මව්පුවරුව (Motherboard) යනු, එමගින් සිදුවන කාර්යය කුමක්ද?

23. පරිගණකයේ භාවිතා වන කෙවෙණි (Ports) සහ ඒවාට සවිවන උපාංග (Devices) මොනවාද?

24. විශ්ව ශේණිගත බස් කෙවෙණි (USB – Universal Serial Bus) වල විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද?

25. Plug and Play යනු කුමක්ද?

26. Hot Pluggable / Hot Swappable යනු කුමක්ද?

27. ආචයනයේ (Storage) ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද?

28. ප්‍රාථමික ආචයන ඒකකයේ (Primary Storage Unit) කාර්යය කුමක්ද?

29. ද්විතීයක ආචයන ඒකකයේ (Secondary Storage Unit) කාර්යය කුමක්ද?

30. පරිගණක මතකයේ (Computer Memory) මූලික ආකාර මොනවාද?

31. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයේ (RAM – Random Access Memory) විශේෂත්වය කුමක්ද?

32. පඨන මාත්‍ර මතකයේ (ROM – Read Only Memory) විශේෂත්වය කුමක්ද?

33. වාරක මතකය (Cache Memory) යනු කුමක්ද?

34. වාරක මතක (Cache Memory) ආකාර මොනවාද?

35. පරිගණක මතකයේ ගති ලක්ෂණ සැලකිල්ලට ගෙන වර්ගීකරණය මොනවාද?

36. නෂ්‍ය මතකය (Volatile Memory) සහ නෂ්‍ය නොවන මතකය (Non Volatile Memory) යනු කුමක්ද?

37. ද්විතීක ආචයන ඒකක / උපාංග (Secondary Storage Units / Devices) මොනවාද?

38. ලක්ෂීය උපාංග (Pointing Devices) මොනවාද?

39. ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම (OCR – Optical Character Recognition)  කුමක්ද?

40. ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග (Input & Output Devices) මොනවාද?
 
41. පරිගණක තිරයේ විභේදනය (Resolution) කුමක්ද?

42. පරිගණක තිරයේ ගුණාත්මක භාවය මැනීම සඳහා මිනුම් දඬු මොනවාද?

43. පරිගණක තිර වල මූලික ආකාර මොනවාද?

44. ද්‍රව ස්ඵටික තාක්ෂණය (LCD – Liquid Crystal Display) භාවිතයෙන් නිර්මාණය කළ පරිගණක තිර වල විශේෂතා මොනවාද?

45. මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් (Printer) යනු කුමක්ද?

46. තාක්ෂණය අනුව මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගීකරණය කුමක්ද?

47. ඝට්ටනය භාවිතයෙන් මුද්‍රණය (Impact Printers) සිදු කරනු මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා උදාහරණ මොනවාද?

48. වෙනත් ආකාරයේ තාක්ෂණ භාවිතයෙන් මුද්‍රණය (Non – Impact Printers) කරනු ලබන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර මොනවාද?

49. මුද්‍රණයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද?

50. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) යනු කුමක්ද?

51. දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා අවශ්‍ය මූලික අංග මොනවාද?

52. දත්ත ප්‍රභවය (Data Source) යනු කුමක්ද?

53. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය (Medium) යනු කුමක්ද?

54. දත්ත ග්‍රාහකයා (Data Receiver) යනු කුමක්ද?

55. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යයන් (Data Communication Medium) මොනවාද?

56. නියමු මාධ්‍ය (Guided Media) සඳහා උදාහරණ විකිරණ මාධ්‍ය (Radiated Media) සඳහා උදාහරණ මොනවාද?

57. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ආකාර දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය (Data Communication Speed) කුමක්ද?

58. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි මොනවාද?

59. පරිගණක ජාලයක් (Computer Network) යනු කුමක්ද?

60. පරිගණක ජාල වල වාසි මොනවාද?

63. පරිගණක ජාල වල අවාසි මොනවාද?

64. ජාල ස්ථල විද්‍යාවට (Network Topology) අනුව පරිගණක ජාල ගත කිරීමේ ආකාර මොනවාද?

65. තරු ආකාරයේ පරිගණක ජාල ගත කරනයේ වාසි, අවාසි (Star Topology) මොනවාද?

66. මුදු (වළලු ) ආකාරයේ පරිගණක ජාල කරණයේ වාසි , අවාසි (Ring Topology) මොනවාද?

67. බස් ආකාරයේ පරිගණක ජාලකරණයේ වාසි , අවාසි (Bus Topology) මොනවාද?

68. රුක් ආකාරයේ පරිගණක ජාල කරණයේ වාසි , අවාසි (Tree Topology) මොනවාද?

69. ප්‍රධාන පරිගණක ජාල ආකාර මොනවාද?

70. විශාලත්වය (Size) අනුව පරිගණක ජාල ආකාර මොනවාද?

71. පරිගණක ජාල කරණ උපාංග (Network Devices) මොනවාද?

72. සේවාලාභී පරිගණකය සහ සේවා යෝජක පරිගණකය (Client & Server Computer) කුමක්ද?

73. අන්තර්ජාලය (Internet) යනු කුමක්ද?

74. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය උපාංග / උපකරණ (Devices) මොනවාද?

75. අන්ත : ජාලය (Intranet) යනු කුමක්ද?

පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.