අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 54 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අ.පො.ස සා.පෙළ 2015 විභාග අත්වැල - ප්‍රශ්න මාලාව 54

263. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකයේ ප්‍රධාන නිපැයුම්කරුවකු වන්නේ,

 1. බ්ලේයිස් පැස්කල් (Blasé Pascal) ය.
 2. ජෝන් වොන් නියුමාන් (John Von Neumann) ය.
 3. ඒඩා ඔගස්ටා ලෝවිලස් (Ada Augusta Lovelace) ය.
 4. ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert) ය.

පිළිතුර : ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එකර්ට් (John Presper Eckert) මහතා විසින් රික්තක නල භාවිතයෙන් ENIAC පරිගණකය නිපදවා ඇත.

 

264. ආගණන උපක්‍රම (computing devices) වල පරිණාමය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය ද?

 1. රික්තක නල භාවිතයෙන් බ්ලේස් පැස්කල් විසින් පැස්කලීනය (Pascaline) නිපදවන ලදී.
 2. පැස්කලීනය පළමු පරම්පරාවේ ආගණන උපක්‍රමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
 3. රික්තක නල භාවිතා කර නිපදවන ලද පරිගණක දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස සළකනු ලැබේ.
 4. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) පරිගණකය නිපදවීම සඳහා රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී.

පිළිතුර : පැස්කලීනය නිපදවීමට සරල තාක්ෂණයන් භාවිතා කර ඇත. රික්තක නල පසුව සොයා ගන්නා ලදී. පැස්කලීනය ගණිත කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ලද අතර මෙහි රික්තක නල භාවිතා නොවීය. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක නිර්මානය කරන ලද්දේ ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතයෙනි. ENIAC පරිගණකය නිපදවීමට රික්තක නල යොදා ගන්නා ලදී.

 

265. දත්ත ගබඩා කිරීම / සමුද්ධරණය (Retrieve) සඳහා භාවිත වන මාධ්‍යය (Medium) පාදක කරගෙන පරිගණක ආචයන (Storage) පද්ධති ආකාර තුනකට වර්ග කල හැකිය. මෙම ආකාර තුන සඳහන් කර, එක් එක් ආකාරයට උදාහරණය බැගින් ලබා දෙන්න.

පිළිතුර :

චුම්භකිත මාධ්‍ය (Magnetic Medium) : දෘඩ තැටි , චුම්භකිත පටි ධාවක, නම්‍ය තැටි
ප්‍රකාශ මාධ්‍ය / ලේසර මාධ්‍ය (Optical Medium / Laser Medium) : සංගත තැටි , සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි
ඝන තත්වයේ උපාංග (Solid State Devices) : සැනෙලි ධාවක, මතක කාඩ් පත්

 

266. 2710 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2011 A/L - 05)

 1. 000111
 2. 111000
 3. 011011                   
 4. 101011       

පිළිතුර : 27 , ඉතිරි නැතුව 2 න් බෙදා ගෙන ගිය පසු ඉතිරිය පහළ සිට ඉහළට පිළිවෙලින් ලිවීමෙන් ඊට අදාල ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

 

267. 3710 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2012 A/L - 05)

 1. 0100101
 2. 0100111                 
 3. 0100100                 
 4. 0110110

පිළිතුර : 37 , ඉතිරි නැතුව 2 න් බෙදා ගෙන ගිය පසු ඉතිරිය පහළ සිට ඉහළට පිළිවෙලින් ලිවීමෙන් ඊට අදාල ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

 

268. 2510 ට තුල්‍ය ද්වීමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2013 A/L - 20)

 1. 0100101                 
 2. 0100111                 
 3. 0011001                 
 4. 0010110

පිළිතුර : 25 , ඉතිරි නැතුව 2 න් බෙදා ගෙන ගිය පසු ඉතිරිය පහළ සිට ඉහළට පිළිවෙලින් ලිවීමෙන් ඊට අදාල ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

 

267. 1001112 සඳහා තුල්‍ය වන දශම සංඛ්‍යාව වන්නේ, (2014 A/L - 06)

 1. 40   
 2. 39                           
 3. 38                           
 4. 37   

පිළිතුර : ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ දකුණු පස සිට ස්ථානීය අගයයන් ආදේශ කර ඒවා 0 සහ 1 න් ගුණකර සියල්ල එකතු කළ විට ඊට අදාල දශමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

 

268. සම්ප්‍රේෂිත ස්ඵන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණක ගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධති

 1. CAT ස්කෑන් නම් වේ.                                                                                   
 2. CT ස්කෑන් නම් වේ.
 3. PETT ස්කෑන් නම් වේ.                                                                                 
 4. පාරධ්වනි (Ultrasound) ස්කෑන් නම් වේ.

පිළිතුර : තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගම රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහා විවිධ ස්කෑනර යන්ත්‍ර භාවිතා විය. මේ අතර යන ස්කෑනර් යන්ත්‍ර බහුලව භාවිතා විය. සම්ප්‍රේෂිත ස්ඵන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණක ගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධතිය වන්නේ පාරධ්වනි ස්කෑනරයයි.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.