පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 17 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පුණරීක්ෂණ පාඩම් මාලා අංක 17

196. පුස්ථකාල තොරතුරු පද්ධතියකට (Library Management System) පරිශීලකයෙකු විසින් පොතේ නම ඇතුළත් කළ විට අදාල දත්ත සමුදාය (Data Base) පිරික්සීමෙන් එම පොත පුස්ථකාලයේ තිබේ ද යන්න දක්වයි. මෙම පද්ධතිය සඳහා අදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය නිවැරදි පටිපාටියට දැක්වෙනුයේ පහත් සඳහන් කවරක ද,

 1. පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන්න වග, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම
 2. පොතෙහි නම, දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග
 3. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොතෙහි නම, පොත තිබේද යන වග
 4. දත්ත සමුදාය පිරික්සීම, පොත තිබේද යන්න වග, පොතේ නම

 

197. සිසුවකු වදන් සකසන මෘදුකාංගයක්  (Word processing software) භාවිතයෙන් වාර්ථාවක් පිළියෙල කරයි. මෙම වාර්ථාවේ මෘදු පිටපතකට (Soft Copy) මුøsත පොතක ඇති පින්තූරයක් ඇතුලත් කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු උපක්‍රමය (Device) වන්නේ කුමක්ද,

 1. යතුරු පුවරුව (Key board)                                                                              
 2. මූසිකය (Mouse)
 3. මුද්‍රකය (Printer)                                                                                               
 4. සුපරීක්ෂකය (Scanner)

 

198. අන්තර්ජාලය (Internet) මගින් ප්‍රවේශ විය හැකි වෙබ්පිටු (Web pages) එකතුවකට ............... ක් යැයි කියනු ලැබේ. ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය වනුයේ,

 1. අන්ත: ජාලය (Intranet)                                                   
 2. අන්තර්ජාල නියමාවලි ලිපින (IP Address)
 3. වෙබ් සේවා ආයතනය (Web Server)                                              
 4. වෙබ් අඩවිය (Web Site)

 

199. පරිගණකයේ පදයක ප්‍රමාණය (word size) ලෙස හැඳින්වනුයේ,

 1. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය සැදී ඇති කුඩාම ඒකකයයි.
 2. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය මැනීමට භාවිතාකරන පදයයි (word).
 3. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ ධාරිතාවය මැනීම සඳහා වරක දී ගණනය කිරීම් සඳහා හෝ තැන්පත් කිරීම් සඳහා හෝ භාවිතා කරනු ලබන උපරිම බිටු (bits) ගණනයි.
 4. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තැන්පත් කළ හැකි උපරිම බිටු (bits) ප්‍රමාණයයි.   

 

200. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU) නිපදවීමේ පුරෝගාමී ආයතනයක් නොවන්නේ,

 1. Intel                                  
 2. AMD                                                 
 3. Celeron                                             
 4. Microsoft 

 

201. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) ඝටිකා වේගය (clock speed) මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ඒකකය වනුයේ,

 1. Byte                                  
 2. Bits per second                                              
 3. Hz – Hertz                                       
 4. Mbps

 

202. පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. ස්ථාවර (Non -volatile) මතක ආකාරයකි
 2. මෙම මතකයෙහි ඇති දත්ත වෙනස් කිරීම හෝ මකා දැමීම පහසුවෙන් සිදු කළ නොහැකිය. එය කියවීමට පමණක් ඇති මතකයකි.
 3. පරිගණක නිෂ්පාදන ආයතන විසින් අවශ්‍ය කරන ආකාරයට එහි දත්ත ස්ථාවරව තැන්පත් කර නැත.
 4. පඨන මාත මතකයේ ආකාර වනුයේ PROM, EPROM, EEPROM වේ.

 

203. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) පිළිබඳව අසත්‍ය වනුයේ,

 1. මෙය තාවකාලික මතකයකි. මෙහි ඇති දත්ත පරිගණකය වැසීමෙන් (shutdown) හෝ විදුලි බලය විසන්ධි වීමෙන් (power breakdown) විනාශ වී යයි.
 2. අපට අවශ්‍ය කරන ආකාරයේ දත්ත එකතු කළ නොහැකිය.
 3. අපට අවශ්‍ය කරන ආකාරයේ දත්ත මකා දැමීම කල හැකිය.
 4. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකයේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි. එනම්  SRAM, DRAM.

 

204. පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතක ආකාර (Memory types) දෙක වනුයේ,

 1. SRAM, DRAM                                                                                               
 2. PROM, EPROM
 3. RAM, ROM                                                                                                     
 4. Secondary Storage, Auxiliary Storage

 

205. තාවකාලික මතකයක් වන ........ , මතකයේ ඇති දත්ත පරිගණකය නැවැත්වීමේදී හෝ විදුලි බලය විසන්දි වීමකදී විනාශ වී යයි. මෙම මතකය විය හැක්කේ,

 1. ROM                                
 2. RAM                                                 
 3. Cache                                               
 4. PROM

 

206. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (Operating System) නොවන්නේ,

 1. Windows XP                    
 2. Linux                                                
 3. Windows 2007                
 4. Windows 8

 

207. පහත දැක්වෙන මතක (Memory) වර්ග සලකන්න.

 1. පඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)              
 2. ද්විතීයක ආචයනය (Secondary Storage)
 3. නිහින මතකය / වාරක මතකය (Cache Memory)                    
 4. සැනෙළි මතකය (Flash Memory)
 5. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)

නෂ්‍ය මතක (volatile memory) ලෙස සැලකිය හැක්කේ ඉහත සඳහන් ඒවයින් කුමන ඒවාද,

 1. a, b                                  
 2. a, c                                                   
 3. c,d                                    
 4. c, e      

 

208. මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංගයක් වන්නේ,

 1. MS Word                         
 2. Pascal                                                               
 3. Windows XP                    
 4. C#

 

209. ඒකපථ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය (Simplex data transmission) සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,

 1. වෝකිටෝකි (Walky-talky)                                                           
 2. දුරකථනය (Telephone)
 3. රූපවාහිනිය (Television)                                                                 
 4. ඊ- මේල් (E-mail)

 

210. මධ්‍ය පරිගණකයක් අතහැර වෙනත් පරිගණක දෙකකට කෙලින්ම සම්බන්ධ නොහැකි පරිගණක ස්ථල විද්‍යාව (Network Topology) වනුයේ,

 1. Star                                   
 2. Bus                                                    
 3. Ring                                  
 4. Tree
විවරණය සහ පිළිතුරු පසු ලිපි මගින් බලාපොරොත්තු වන්න.