10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 01 - සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 01

01. දත්ත සහ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමක් සාවද්‍ය වන්නේ ද?

 1. වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ.
 2. දත්ත ගොනු කිරීමෙන් සහ සකස් කිරීමෙන් අර්ථවත් තොරතුරු ලැබේ.
 3. තොරතුරු තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ.
 4. කාලය ගත වන විට තොරතුරු වල වටිනාකම වැඩිවේ.

පිළිතුරු: දත්ත යනු කිසිදු ආකාරයකට භාජනය නොකළ කරුණු, සංඛ්‍යා, රූප, අකුරු , චිත්‍ර සහ මිනුම් සමූහයක් ලෙසින් සරළව හැඳින්විය හැකිය. තොරතුරු යනු යම්කිසි අර්ථයක් ලබා දෙන පරිදි ක්‍රමානුකූලව සකස් කරන ලද දත්තයි.වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන සහ සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත ගොනු කිරීමෙන් සහ සකස් කිරීමෙන් අර්ථවත් තොරතුරු ලැබේ. තොරතුරු තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ. කාලය ගත වන විට තොරතුරු වල වටිනාකම අඩුවී අවසානයේ දී ඒවා දත්ත බවට හැරේ. මෙය තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යායයි. පිළිතුර 4.

 

02. පද්ධතියක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ,

 1. ආදාන ලෙස තොරතුරු ලබා ගන්නා අතර ප්‍රතිදාන ලෙස දත්ත පිටකරනු ලබයි.
 2. දත්ත සකස් කිරීමට යොමු කිරීම ප්‍රතිදානයයි.
 3. පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ දත්ත ලබා ගැනීමත්, ඒවා සකස් කිරීමත්, සුරැකීමත් සහ අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමත්ය.
 4. සකස් වූ තොරතුරු ලබා ගැනීම ආදානය ලෙස හැඳින්වේ.

පිළිතුරු: පද්ධතියකට ආදාන ලෙස දත්ත උපදෙස් දෙනු ලබන අතර ප්‍රතිදානයන් ලෙස තොරතුරු පිට කිරීම සිදු කරයි. පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ දත්ත ලබා ගැනීමත්, ඒවා සකස් කිරීමත්, සුරැකීමත් සහ අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමත්ය. පද්ධතියකට විවිධ සංරචක ඇති අතර ඒවා අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා පවතියි. පිළිතුර 4.

 

03. තොරතුරක් සඳහා උදාහරණයක් වනුයේ,

 1. රවී , ක්‍රිශාන් සහ රිස්වානා ගණිතය විෂයට ලබා ගත් ලකුණු
 2. රවී , ක්‍රිශාන් සහ රිස්වානා එක් එක් විෂයයන් සඳහා ලබා ගත් මුළු ලකුණු
 3. රවී , ක්‍රිශාන් සහ රිස්වානා ගේ සම්පූර්ණ නම්
 4. රවී , ක්‍රිශාන් සහ රිස්වානා විද්‍යාව විෂයට ලබා ගත් ලකුණු

පිළිතුරු: රවී, ක්‍රිශාන් සහ රිස්වානා යන සිසු සිසුවියන් එක් එක් විෂයයන් සඳහා ලබා ගත් ලකුණු දත්තයන් සඳහා උදාහරණ වේ. නමුත් මුළු ලකුණු, මාතය, සාමාන්‍ය සහ වෙනියා යනු දත්ත වේ. පිළිතුර 2 වේ

 

04. පහත වගුවේ තොරතුරු ඇතුළත් වන පිළිතුර වන්නේ,


""

 1. නම, භාෂාව, මුළු ලකුණු
 2. මුළු ලකුණු, සාමාන්‍ය, ස්ථානය
 3. ස්ථානය, ගණිතය, නම
 4. සාමාන්‍ය, නම, භාෂාව

පිළිතුරු: මුළු ලකුණු, සාමාන්‍ය, ස්ථානය යන්න දත්තයන් විශාල ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය මගින් ව්‍යුත්පන්න වන් කරුණු වේ. ඒවා තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ.

 

05. පාසලක වාර අවසාන තරඟ විභාගය අවසානයේ දී එක් එක් ළමයා පිළිබඳව ගුරුතුමාට තීරණය / තක්සේරු කළ හැකි වන්නේ කිනම් තොරතුරක් මගින් ද?

 1. මුළු ලකුණු
 2. සාමාන්‍ය
 3. ස්ථානය
 4. ඉහත සියල්ලම

පිළිතුරු: මුළු ලකුණු, සාමාන්‍ය, ස්ථානය යන තොරතුරු සියල්ලක් ම භාවිතයෙන් ගුරුවරයාට ළමුන් පිළිබඳ තක්සේරු කිරීමක් සිදු කළ හැකිවේ. එනම් ඔවුන්ගේ හැකියවන් සහ දියුණු කළ යුතු අංශ ආදිය පිළිබඳව යම් කිසි ඇගයීමකට ලක් කළ හැකි වේ.

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.