ලිපි
මහනුවර යුගයේ බිතු සිතුවම් | වටදාගෙය | එම් සාර්ලිස් මහතා. | අ.පො.ස. සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය චිත්‍ර කලාව | චිත්‍ර ශිල්පීන් | මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර lකලාව | සමාධි පිළිමය | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 11 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 10 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 9 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 8 | අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7 | අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6 | අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2 | පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1 | අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4 | අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3 | අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2 | අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1 |